Zapadły rozstrzygnięcia w sprawie odwoławczej przydzielonej po sędzim Pawle Juszczyszynie

0
63

Sąd Okręgowy w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w dniu 3 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie, w której toku zostały wydane postanowienia m.in. o nałożeniu grzywien na Szefową Kancelarii Sejmu.

W dniu 3 lipca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym, odbyło się posiedzenie niejawne w sprawie z powództwa Eques Creditum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego przeciwko Joannie S. o zapłatę. Po odbyciu tego posiedzenia zapadł wyrok oddalający apelację pozwanej.

Powyższy wyrok dotyczy sprawy, w której toku zostało wydanych kilka postanowień będących w zainteresowaniu mediów. Mianowicie, chodzi o postanowienie o nałożeniu na Szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską grzywny w wysokości 3000 zł za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentów zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 listopada 2019 r., nakazującym Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. W tym samym postanowieniu Sąd ukarał Agnieszkę Kaczmarską grzywną w wysokości 3000 zł także za niezastosowanie się bez uzasadnionych przyczyn do postanowienia  Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 stycznia 2020 r. o zarządzeniu oględzin dokumentów w siedzibie Kancelarii Sejmu. Szefowa Kancelarii Sejmu zaskarżyła decyzję o nałożeniu na nią obu grzywien. Termin posiedzenia w tym przedmiocie w najbliższym czasie zostanie wyznaczony.

W trakcie rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w dniu 24 stycznia 2020 r. zapadło również postanowienie nakazujące Ministrowi Sprawiedliwości przedstawienie i przekazanie Sądowi oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci korespondencji pomiędzy Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie potwierdzenia statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ministerstwo Sprawiedliwości pismem z 10 lutego 2020 r. udzieliło informacji, nie przedstawiając jednocześnie dokumentów w postaci żądanej korespondencji. I w tym zakresie postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, na podstawie art. 359 § 1 kodeksu postępowania cywilnego uchylił powyższe postanowienie z uwagi na zmianę okoliczności sprawy.

Wydane w dniu 3 lipca 2020 r. wyrok i postanowienie w sprawie  są prawomocne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

BRAK KOMENTARZY