Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej

Regulamin Świadczenia usług reklamowych w Internetowym portalu  http://gwarminska.pl/ wydawanym pod winietą Wiadomości Gazeta Warmińska

1. W treści niniejszego regulaminu uwzględniono następujące pojęcia:

 1. Agencja MultiMedia – właściciel serwisu internetowego: http://gwarminska.pl/ – z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 4a.
 2. http://gwarminska.pl/ – oznacza ogólnodostępny internetowy serwis informacyjno -usługowy pod winietą Wiadomości Gazeta Warmińska.
 3. Zleceniodawca/Reklamodawca oznacza każdą osobę fizyczną i prawną zlecającą emisję reklamy w serwisie http://gwarminska.pl/
 4. Reklama oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji towarów, usług, idei bądź do osiągnięcia innego celu zamierzonego przez zleceniodawcę.
 5. Formy reklamy, będące podstawą wykonania zlecenia reklamowego określone są w cenniku.
 6. Zlecenie reklamowe oznacza każdą umowę z nadanym przez Redakcję serwisu http://gwarminska.pl/ identyfikatorem, której przedmiotem jest opracowanie lub emisja reklamy w serwisie http://gwarminska.pl/. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego oznacza zawarcie umowy reklamowej o treści zgodnej z pisemnymi ustaleniami stron dotyczącymi planu emisji.

2. Zlecenie reklamowe:

 1. Zlecenie reklamowe dokonywane jest w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zamówień. Formularz określa rodzaj i formę reklamy, ilość i czas emisji oraz cenę za usługę zgodną z obowiązującym cennikiem.
 2. Zlecenie reklamowe musi zawierać podpis i pieczęć Zleceniodawcy.
 3. Zlecenie reklamowe uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą jego pisemnego potwierdzenia przez Redakcję serwisu http://gwarminska.pl/
 4. Zlecenie reklamowe musi zostać doręczone do siedziby właściciela serwisu – firmy Agencja MultiMedia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną emisją w formie pisemnej w wersji papierowej lub elektronicznej.
 5. Anulowanie zlecenia reklamowego wymaga formy pisemnej. W przypadku anulowania zlecenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowaną emisją Zleceniodawca zapłaci właścicielowi serwisu http://gwarminska.pl/ karę umowną w wysokości: – 20% wartości zlecenia netto. Jeżeli anulowanie zlecenia reklamowego nastąpi po planowanym terminie emisji  Zleceniodawca zostanie obciążony karą w wysokości 50% wartości zlecenia netto.
 6. Pozostałe zmiany dotyczące zlecenia reklamowego wymagają zmian w formie pisemnej w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed planowanym wcześniej rozpoczęciem emisji chyba, że Umowa reklamowa stanowi inaczej.
 7. Dane kontaktowe: Agencja MultiMedia ul. Fabryczna 4 A, 11-040 Dobre Miasto, e-mail: redakcja@gwarminska.pl, e-mail: reklama@gwarminska.pl, tel. 533 074 600

3. Warunki emisji reklam:

 1. Materiały reklamowe mogą być dostarczane w postaci gotowej przez Zleceniodawcę lub ich przygotowanie może być zlecone Redakcji serwisu http://gwarminska.pl/
 2. Wymagania techniczne materiałów reklamowych uzgadnianie są ze Zleceniodawcą w umowie.
 3. Wszystkie reklamy powinny pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem.
 4. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy, w przypadku, gdy Reklamodawca zamieszcza informacje o usługach/produktach konkurencyjnych w stosunku do Wydawcy oraz samego serwisu http://gwarminska.pl/
 6. Na zlecenie reklamodawcy zleceniobiorca udostępni statystyki przebiegu kampanii (ilość odsłon strony http://gwarminska.pl/ z umieszczoną reklamą) w przeciągu 14 dni od daty zakończenia emisji reklamy.
 7. Jeżeli reklama nie zostanie wyemitowana lub zostanie wyemitowana niewłaściwie z winy Redakcji serwisu http://gwarminska.pl/– Redakcja zobowiązuje się do ponownej, nieodpłatnej emisji materiału w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie chyba, że w Umowie reklamowej zostanie postanowione inaczej.
 8. Ceny za usługi reklamowe zgodne są z obowiązującym w momencie podpisania umowy cennikiem. Podane wartości są wartościami netto.
 9. Redakcja serwisu http://gwarminska.pl/ zastrzega sobie prawo negocjacji cen w przypadku realizacji specyficznych Zleceń.
 10. Redakcja serwisu http://gwarminska.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia reklamowego lub odstąpienie od jego wykonania z przyczyn niezależnych od Redakcji, w szczególności: wojen, strajków, decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, eksplozji), awarii sieci Internet lub energetycznej.

4. Warunki publikacji artykułów sponsorowanych:

 1. Zapowiedź artykułu reklamowego umieszczana jest na głównej szpalcie. Pod naporem kolejnych artykułów przesuwa się na kolejne strony. Na łamach gazety dostępny jest nieodpłatnie dla Czytelników.
 2. Artykuł sponsorowany ma na celu promocję Zleceniodawcy, nie może promować firm, produktów czy usług innych podmiotów.
 3. Artykuły sponsorowane publikowane są: na podstawie gotowego tekstu Zleceniodawcy, opracowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, przygotowane przez dziennikarza http://gwarminska.pl/
 4. Artykuł sponsorowany lub materiały należy dostarczyć w wersji elektronicznej nie później niż 3 dni robocze przed publikacją.
 5. Z uwagi na ograniczenia systemowe, w artykule mogą znaleźć się maksymalnie 3 zdjęcia dla zobrazowania artykułu. Zdjęcie lub logo należy dostarczyć w wersji elektronicznej nie później niż 3 dni robocze przed publikacją.
 6. Preferowane są tytuły jednowersowe, w poszczególnych przypadkach mogą zająć 2 wersy.
 7. Wielkość nagłówka artykułu (leadu) powinna być analogiczna do wielkości zdjęcia (dotyczy widoku na głównej stronie http://gwarminska.pl/).
 8. W leadzie nie stosuje się: pisania słów wielkimi literami (wyjątkiem są skróty), linków, formatowania (kursywy, pogrubień, podkreśleń, wypośrodkowania).
 9. Standardowo linki umieszczone w tekście artykułów sponsorowanych są w kolorze niebieskim. Istnieje możliwość ich pogrubienia.
 10. Linki umieszczane w artykule kierują do strony głównej Zamawiającego, ewentualnie do jego podstron.
 11. Nie umieszcza się linków kierujących do fan page na stronie facebook.pl. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Zleceniodawca nie posiada swojej strony internetowej.
 12. Nie dopuszcza się umieszczania w artykule sformułowań typu: „polub nas na Facebook’u”, itp.
 13. Do eksponowania istotnych fragmentów tekstu służą: kursywa, pogrubienie, podkreślenie, wypośrodkowanie.
 14. Artykuł nie powinien być krótszy niż 1/3 strony A4, ani dłuższy niż jedna strona A4 (pisane czcionką 12, z pojedynczymi odstępami).
 15. W artykule sponsorowanym blokowana jest opcja komentowania.
 16. W artykułach sponsorowanych reklamowe banery śródtekstowe  nie wyświetlają się.
 17. Na końcu artykułu, zgodnie z obowiązującym prawem, umieszcza się sformułowanie informujące o tym, że jest to forma reklamy, np.: artykuł sponsorowany, reklama, ogłoszenie płatne.

5. Warunki płatności:

 1. Faktura za wykonanie zlecenia reklamowego zostaje wystawiona w ciągu 3 dni od pierwszego dnia emisji.
 2. Termin płatności faktury wynosi 7 dni lub ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą.

6. Pozostałe postanowienia:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2015.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Redakcję http://gwarminska.pl/ w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.