Regulamin ogłoszeń drobnych – SMS

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS w Agencji Wydawniczo-Reklamowej MultiMedia

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:

1.1 Wydawca – Firma Wydawnicza: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia ,

1.2 Ogłoszeniodawca – podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie; w przypadku aktywnie działających telefonów sieci Idea użytkownik może skorzystać z subskrypcji ofert oraz zamieścić własne Ogłoszenie; Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia;

1.3 Integrator – podmiot firma Bild Presse z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żwirki 17 odpowiadający za obsługę techniczną.

1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS. W przypadku aktywnie działających telefonów komórkowych sieci Idea usługa jest łączona i umożliwia Ogłoszeniodawcy: przeglądanie ogłoszeń drobnych w formie subskrypcji (o ile oferty z danego działu będą dostępne w bazie SMS) automatyczne zamieszczenie własnego ogłoszenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów;

1.5 Regulamin – niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS;

1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści Ogłoszenia; w przypadku telefonów komórkowych sieci Idea wiadomość tekstowa służąca do przeglądania ofert w formie subskrypcji oraz przekazywania treści Ogłoszenia;

1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z Usługi;

1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na Numer SMS o następujących parametrach:

a) – długość: ogłoszenie publikowane w „Gazecie Warmińskiej Extra”( maksymalnie 160 znaków), cena : zwykłe 3 zł plus VAT, w ramce, wytłuszczone 4 zł plus VAT, kolorowe tło 6 zł plus VAT

b) – napisana w języku polskim

c) – format: sześcioznakowy lub siedmioznakowy kod (spacja) tekst Ogłoszenia;

1.9 Kod – jeden z kodów podawanych przez Wydawcę w „Gazecie Warmińskiej Extra”, umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem;

1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie Ogłoszeniodawców przez Organizatora Serwisu:

1.11 Organizator Serwisu – Firma Wydawnicza Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia.

2. Serwis działa od dnia 22.10.2013 do odwołania.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Serwisu

4. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Zlecenia publikowane będą przez Firmę Wydawniczą Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia , ukazujących się zgodnie z kalendarzem wydawniczym.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU:

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Czasopiśmie następuje poprzez wysłanie Wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na podany w Czasopiśmie Numer SMS.

3. Po otrzymaniu przez Wydawcę Wiadomości SMS, o treści zgodnej z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Ogłoszenia do publikacji.

4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez wykaz prefiksów i rubryk na podstawie wiadomości SMS, ich kody oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do określonego tytułu i rubryki podany będzie na łamach Czasopisma lub w Internecie.

5. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawcę Ogłoszenie jest jednorazowo publikowane w najbliższym możliwym terminie od daty otrzymania Wiadomości SMS.

6. W przypadku wysłania przez Ogłoszeniodawcę Wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację Ogłoszenia przez Wydawcę lub niezgodną z Regulaminem, Ogłoszeniodawca nie opublikuje ogłoszenia bez podania przyczyny. Opłata z tytułu przesłania SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w punkcie 1.8 podpunkt a.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Ogłoszeń w zakresie:

a) – ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),

b) – zgodności ich treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,

c) – ich zgodności z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów oraz z linią programową czasopisma, w którym Ogłoszenie ma być opublikowane.

d) – ich zgodności z ogólnymi zasadami publikacji ogłoszeń drobnych oraz regulaminem przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych, dostępnymi w Dziale Ogłoszeń Wydawcy.

8. Niepodanie przez Ogłoszeniodawcę w treści Ogłoszenia telefonu kontaktowego będzie równoznaczne z opublikowaniem numeru telefonu komórkowego, z którego wysłane zostało Ogłoszenie.

9. W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu, ma ono prawo do niepublikowania Ogłoszenia.

10. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

11. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.

12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi, nieprzekazanie Wydawcy SMS-u z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej, problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawcy.

 

III. REKLAMACJE:

1. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie na adres lub drogą mailową. Adres do korespondencji: Firma Wydawnicza Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia, ul. Fabryczna 4A, 11-040 Dobre Miasto , e- mail: redakcja@gwarmińska.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego z którego wysłano SMS, treść SMS-u, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty wysłania SMS-u.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu Czasopisma po dacie uwzględnienia reklamacji.

5. Decyzja Wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin jest ogólnodostępny w Dziale Ogłoszeń Agencji Wydawniczo-Reklamowej MultiMedia oraz na stronach internetowych www.gwarminska.pl .