Zapadł wyrok skazujący wobec byłej kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie

0
602

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 17 września 2020 r. skazał Elżbietę N. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności m.in. za czyny związane z dokonywaniem nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przesłała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Elżbiecie N. podejrzanej o popełnienie  m.in. 100 przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień, oszustwie, podrabianiu dokumentów, poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy na szkodę Skarbu Państwa.

Według ustaleń prokuratora oskarżona, działając jako kierownik sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie oraz w Wydziale IX Zamiejscowego  Sądu Rejonowego  w Mławie, dokonała bezprawnie licznych wypłat pieniędzy z depozytów sądowych na łączną kwotę ponad 288 tys. zł. Oskarżona przy dokonywaniu tych wypłat miała posługiwać się podrobionymi przez siebie postanowieniami i zarządzeniami, które sygnowała podpisami sędziów oraz pracowników sekretariatu.

Do opisanych wyżej zdarzeń miało dojść w latach 2012-2018.

Proces Elżbiety N. rozpoczął się w dniu 22 czerwca 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Oskarżona na rozprawie w tym dniu przyznała się do części zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 17 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Elżbietę N. za winną popełnienia wszystkich zarzucanych jej czynów i skazał ją za to na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w kwocie 30 tys. zł. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonej obowiązek naprawienia szkody na rzecz Skarbu Państwa w łącznej kwocie 288 633,48 zł, a także środek karny w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w administracji publicznej na okres 10 lat.

Przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę dużą ilość czynów popełnionych przez oskarżoną, ich charakter oraz wyrządzenie znacznej szkody. Sąd miał również na uwadze, że oskarżona swoim przestępczym procederem naraziła na szwank dobre imię instytucji, w której pracowała. Sąd zwrócił uwagę, że oskarżona wykorzystywała środki publiczne należące do Skarbu Państwa, przedkładając i preparując dokumenty służbowe innych funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów, którzy darzyli ją zaufaniem.

W ocenie Sądu, oskarżona z premedytacją wykorzystała pełnioną przez siebie funkcję publiczną, aby uzyskać dla siebie korzyści majątkowe.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Sąd Rejonowy w Olsztynie na wniosek oskarżonej, obrońcy oskarżonej oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego sporządza obecnie pisemne uzasadnienie wyroku w tej sprawie.

BRAK KOMENTARZY