Wybór wariantu przebiegu S16 najważnieszy

0
322
S16 czeka na wybór wariantu przebiegu drogi

Coraz więcej wątpliwości wzbudza fakt budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie zastanawia się nad wyborem trasy, a „społecznicy” i samorządowcy twierdzą, że żaden z wariantów nie jest odpowiedni.

GDDKiA ma obecnie do wyboru trzy warianty tras, którymi mogłaby przebiegać nowo wybudowana droga ekspresowa. Analizowane warianty przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przebiegają przez tereny gmin: Mrągowo, Ryn, Mikołajki, Orzysz, Pisz i Ełk. Wszystkie warianty wzbudzają sporo wątpliwości. Możemy o tym przeczytać w apelu inicjatywy społecznej „Ratujmy Mazury”.

Wszystkie obecnie analizowane przebiegi S16 przecinają ważne przyrodniczo tereny: Obszary Chronionego Krajobrazu, obejmujące tereny chronione, ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach i pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Znajdują się w bezpośredniej bliskości Mazurskiego Parku Krajobrazowego lub Rezerwatów Przyrody. Dodatkowo są sprzeczne z celami Obszarów Natura 2000 – ochroną najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w swoim oświadczeniu pisała, że przy ustalaniu wariantów patrzy na różne problemy.- Naszym zadaniem jest zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zachowaniem wymaganych prawem standardów w zakresie oddziaływania na środowisko. Problemy komunikacyjne prędzej czy później będą musiały zostać rozwiązane. Jako zarządca dróg krajowych patrzymy zarówno na problemy kierowców, jak i mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie dróg. Te wydawałoby się sprzeczne interesy musimy godzić. Według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia budowa nowej drogi, posiadającej nowoczesne zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko jest racjonalnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych regionu.

We wspomnianym wcześniej apelu, który został podpisany m.in. przez władze Mikołajek, Rynu czy Orzysza mówiono o tym, że w obecnym kształcie planowana droga, nie jest drogą dla Mazur, ale przez Mazury. Zaznaczono, że to międzynarodowy korytarz transportowy przecinający Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, nie gwarantujący rozwoju regionu, a stanowiący zagrożenie dla jego krajobrazu, przyrody oraz zasobów wodnych.

W tym roku nie poznamy jeszcze ostatecznego wariantu przebiegu trasy.-
Planowaliśmy, że wybór wariantu inwestycyjnego i wskazanie go we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nastąpi do końca bieżącego roku. Opracowanie STEŚ-R (Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) wymaga jednak  jeszcze dodatkowych analiz (także ze względu na wpływające uwagi i opinie dot. inwestycji), szacujemy więc, że wybór rekomendowanego przez nas wariantu i złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej nastąpi w I półroczu 2020 r. Wybór wariantu najbardziej korzystnego pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wskaże opracowywana obecnie na zlecenie GDDKiA analiza tj. STEŚ-R etap 1. Na podstawie ww. analizy Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA podejmie decyzję o wyborze wariantu inwestycyjnego oraz możliwości złożenia wniosku o decyzję środowiskową. O wyborze więc zadecyduje wielokryterialna analiza, w której brane będą pod uwagę zarówno głosy mieszkańców i samorządów oraz względy środowiskowe, techniczne i ekonomiczne – mówi Karol Głębocki, rzecznik prasowy GDDKiA w Olsztynie.

Było wiele apeli, protestów i głosów, które sprzeciwiały się przeróżnym wariantom trasy. GDDKiA po tych protestach w jeszcze dokładniejszy sposób stara się przeprowadzić badania, które mają wykazać, którędy trasa powinna przebiegać.Po wybraniu wariantu następnie przyjdzie czas na zapewnienie finansowania inwestycji, ponieważ obecnie zapewnione są środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

BRAK KOMENTARZY