Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w Elblągu

0
246

Witold Wróblewski prezydent Elbląga informuje, że trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Chodzi o wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienia go ogrzewaniem proekologicznym tj. gazowym, elektrycznym lub podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 oraz internetowo na stronie pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/476

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 29 października 2021 roku.

Udzielenie dofinansowania następuje po spełnieniu wszystkich warunków określonych w regulaminie i obowiązków wynikających z procedury związanej z udzieleniem dofinansowania tzn.:
1. Złożenie pisemnego poprawnego i kompletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg nie później niż do dnia 29 października 2021 roku.
2. Wizja potwierdzająca dane zawarte we wniosku oraz znajdujący się w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym system ogrzewania oparty na paliwie stałym.
3. Zawarcie umowy Gminy Miasto Elbląg z Wnioskodawcą – rozpoczęcie realizacji zadania – wymiany systemu ogrzewania.
4. Rozliczenie realizacji zadania po przedłożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania z realizacji zadania wraz z fakturami, imiennym dokumentem potwierdzającym złomowanie kotłów/pieców na paliwo stałe oraz stosownym dokumentem potwierdzającym szczelność instalacji po zamontowaniu kotła gazowego/protokołem odbioru węzła cieplnego/dokumentem potwierdzającym podłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej wystawionymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego jako termin realizacji zadania.
Koszty związane z realizacją „zadania” powstałe przed datą zawarcia umowy, jak i również po terminie realizacji zadania nie będą dotowane ze środków budżetowych „Gminy”.
5. Wizja potwierdzająca realizację zadania tj. trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym (gazowym, elektrycznym) lub podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.
6. Udzielenie dofinansowania – przekazanie środków finansowych dla podmiotu ubiegającego się o dotację celową.

BRAK KOMENTARZY