Wyrok w ponownym procesie w sprawie o nieprawidłowości przy rewitalizacji starego miasta w Bartoszycach

0
492
fot.pixabay

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok skazujący wobec Mariusza K. oskarżonego o oszustwo w związku z realizacją gminnej inwestycji polegającej na rewitalizacji starego miasta w Bartoszycach.

Mariusz K. w połowie 2017 r. zawarł z Gminą Miejską Bartoszyce umowę, na podstawie której wykonywał prace budowlane dotyczące rewitalizacji starego miasta w Bartoszycach. Według ustaleń śledczych Mariusz K. w związku z realizacją tej umowy miał doprowadzić Gminę Miejską Bartoszyce do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 217 350,57 zł z tytułu przedłożonych jej i opłaconych na jego rzecz faktur VAT. W ocenie prokuratora przedsiębiorca otrzymał te pieniądze za prace budowlane, których nie wykonał zgodnie z umową, wprowadzając tym samym inwestora w błąd, co do wymiany gruntu rodzimego (wydobytego z wykopów podczas prac związanych z przebudową sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie starego miasta) oraz rodzaju użytego kruszywa.

Działanie oskarżonego w konsekwencji miało doprowadzić do nieprawidłowego zagęszczenia gruntu oraz konieczności powtórzenia całości nieprawidłowo wykonanych robót (tj. czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art.294 § 1kk, w zw. z art.12 § 1 kk).

Pierwszy proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 19 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Mariusz K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia.

W dniu 31 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wobec Mariusza K. wyrok uniewinniający. Sąd Okręgowy doszedł wówczas do przekonania, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwolił uznać oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez prokuratora.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 21 listopada 2023 r. uznał zarzuty apelacji za zasadne i uchylił zaskarżony wyrok, a sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania.

Ponowny proces Mariusza K. rozpoczął się w dniu 12 lutego 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, a zakończył się w dniu 26 marca 2024 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 26 marca 2024 r. uznał Mariusza K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym dodatkowym ustaleniem, że w opisanych w zarzucie fakturach wystawionych przez niego poświadczył nieprawdę w części, w jakiej opiewały na wymianę gruntu.

Sąd skazał za to Mariusza K. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby 2 lat. Ponadto, Sąd wymierzył oskarżonemu grzywnę w kwocie 40 tys. zł.

W ocenie Sądu Okręgowego w Olsztynie, okoliczności sprawy przekonują, że podejmowane przez oskarżonego względem pokrzywdzonej gminy zachowania były obliczone na doprowadzenie jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniempodkreśla Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.Sąd zwrócił uwagę, że oskarżony zapewniał przedstawicieli gminy, że wymienił grunt, a w ślad za tymi zapewnieniami wytworzył dokumentację stanowiącą podstawę wypłaty mu pieniędzy przez pokrzywdzoną. Przy czym z zebranego materiału dowodowego wynika, że Mariusz K. miał pełną świadomość, że nie wykonał prac, na które opiewały przedłożone przez niego pokrzywdzonej gminie faktury.

BRAK KOMENTARZY