Samorządy zrywają współpracę z Rosjanami

0
308

Uchwałę w tej sprawie przyjął sejmik województwa, a także rada miasta Olsztyn. 

W tej sprawie oba samorządy zwołały nadzwyczajne sesje swoich rad.

Porozumienie o współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim (Rzeczpospolita Polska)   i administracją obwodu kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) podpisano19 września 2001 roku.

Przez ponad 20 lat w ramach współpracy zrealizowano kilkadziesiąt wspólnych projektów – m.in. w obszarze ochrony zdrowia, kultury i sportu.

W kwietniu 2022 roku swoją 20. rocznicę obchodziłoby także „Porozumienie o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego” z dnia 9 kwietnia 2002 roku.

– Po zamknięciu Małego Ruchu Granicznego prowadziliśmy kontakty z obwodem kaliningradzkim głównie w wymiarze społecznym i gospodarczym – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W sytuacji, kiedy doszło do najazdu Federacji Rosyjskiej na niezależną Ukrainę, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby wstrzymać te relacje. To niemożliwe, by z agresorem taką współpracę prowadzić. Wypowiedzenie umów jest przejawem solidarności z Ukraińcami i zarazem wyrazem sprzeciwu mieszkańców Warmii i Mazur oraz samorządu województwa wobec agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Chcielibyśmy mieć bardzo dobre relacje z sąsiadem, ale w przypadku łamania zasad cywilizacji, nie możemy utrzymywać kontaktów, które funkcjonowały do tej pory. Czekamy jednak na pozytywny rozwój wydarzeń.

Samorząd wyraża sprzeciw

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie funkcjonowania Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. „Wobec agresji wojennej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wnioskuje do Parlamentów Regionalnych – członków Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku z Polski i Niemiec o  wykluczenie z dalszych prac tego gremium na czas nieokreślony Dumy Obwodu Kaliningradzkiego.” – czytamy w stanowisku.

W sprawie podjęcia uchwał i stanowiska radni sejmiku decyzje podjęli jednomyślnie.

 W związku z nieuzasadnioną, agresywną interwencją zbrojną Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i naruszeniem zasad suwerenności oraz prawa do samostanowienia narodów, które należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wyraża sprzeciw wobec działań Rosji oraz postanawia wypowiedzieć porozumienia w trybie natychmiastowym – uzasadnia podjęcie uchwał Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Olsztyn też zrywa

Rada Miasta Olsztyna na nadzwyczajnej sesji podjęła zgłoszoną przez Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna, uchwałę o zerwaniu umowy partnerskiej z miastem Kaliningrad. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: “(…) Jako samorząd Olsztyna, od ponad 30 lat korzystający z dobrodziejstw demokracji i pokoju, nie możemy się zgodzić na siłowe rozwiązywanie problemów pomiędzy państwami, łamiące konwencje międzynarodowe, w szczególności zaś poprzez agresję wobec ludności cywilnej. Nie do zaakceptowania jest bombardowanie ukraińskich miast i zabijanie bezbronnych cywilów, w tym dzieci, wspomagane kłamliwą retoryką o zagrożeniach ze strony Ukrainy”.

Współpracę z Kaliningradem, jako miastem partnerskim datuje się od połowy lat 70. XX wieku. Po przerwie wznowiono ją w latach 90., co zaowocowało podpisaniem w 1993 roku umowy, definiującej na nowo współpracę miast w różnych obszarach życia społecznego. Tym samym Kaliningrad stał się jednym z ośmiu ważnych partnerów samorządowych Olsztyna i jedynym miastem partnerskim z Federacji Rosyjskiej.

Bulwersujący jest jednak fakt, że agresja militarna Federacji Rosyjskiej dotyka ukraińskiego miasta partnerskiego Olsztyna, jakim jest Łuck. W uzasadnieniu  prezydent napisał: “trzeba jednoznacznie stwierdzić, że nasze poczucie wspólnoty i empatia wobec dramatu i krzywd wyrządzanych naszym ukraińskim przyjaciołom jest nie do pogodzenia z dalszym utrzymywaniem dobrych relacji i współpracy z miastem leżącym w państwie, co do którego cały cywilizowany świat nie ma żadnych wątpliwości, że jest ono nieobliczalnym agresorem”.

Rada Miasta Olsztyna 23 głosami (jednogłośnie) przyjęła uchwałę o bezzwłocznym wypowiedzeniu umowy współpracy z Kaliningradem (Federacja Rosyjska).

BRAK KOMENTARZY