Samorządy w regionie pomagają przedsiębiorcom

0
311
Samorządy starają się pomóc przedsiębiorcom, którzy są w trudnej sytuacji

Wiele samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego przygotowało już pakiety pomocowe dla przedsiębiorców, aby pomóc im w tym trudnym czasie.

W Olsztynie pakiet pomocowy może zostać przyznany na okres od 13 marca 2020 roku do odwołania.

Ulga w  wysokości czynszu najmu i dzierżawy gruntu, ulgi w podatkach od nieruchomości i środków transportu to działania, jakie mogą pomóc naszym przedsiębiorcom – informuje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Apeluję także do innych właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Należy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalności zostały dotknięte konsekwencjami epidemii. Wymienieni przedsiębiorcy mogą się starać odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a także umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Pakiet pomocowy umożliwia ulgę w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność gminy Olsztyn. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek. Przedsiębiorcy mogą także zawiesić opłatę za gospodarowanie odpadami, składając zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W Elblągu również taki pakiet funkcjonuje. Elbląski samorząd przygotował pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Wsparcie ma na celu poprawę płynności finansowej i ograniczenie negatywnych skutków, wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy. Pomoc dotyczy przesunięcia terminów wnoszenia opłat lokalnych, ulg w spłacie podatku od nieruchomości, ulg z tytułu dzierżaw i najmów lokali użytkowych, nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czas zawieszenia działalności, czy niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

Przedsiębiorcy z Elbląga mogą skorzystać z ulg w spłacie podatku od nieruchomości. Mogą odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty lub starać się umorzyć zaległości podatkowe. Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 kwietnia 2020r. Pakiet pomocowy umożliwia także ubieganie się przedsiębiorców o uzyskanie ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg. Pakiet ten zapewnia również zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do tymczasowego zamknięcia lokali.

W Barczewie również przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc. Na wniosek podatnika organ podatkowy może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę. (umorzenie może być dokonane w wyjątkowych przypadkach oraz może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej czyli możliwe jest po upływie terminu płatności podatku).

Gmina Barczewo umożliwia również uzyskanie ulgi w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Barczewo. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie zaległości.

Braniewo także wspiera przedsiębiorców. Mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 „koronawirusa” burmistrz Braniewa, Tomasz Sielicki poinformował, iż do 30 czerwca 2020 r. wydłużony zostaje termin spłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości czy opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Odroczenie zapłaty nie skutkuje naliczaniem odsetek.

Ponadto przedsiębiorcy oraz najemcy, których działalność została wstrzymana lub znacznie ograniczona, mają możliwość składania wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatków lokalnych lub czynszów najmu lokali będących własnością Gminy Miasta Braniewa.

Władze gminy Stawiguda starają się zapewnić przedsiębiorcom, jak najlepsze warunki do działania na terenie gminy- My jako gmina szczególnie podchodzimy do przedsiębiorców. Jesteśmy jedną z gmin, która ma najniższe podatki w regionie dla przedsiębiorców i będziemy cały czas iść w tym kierunku. Będziemy podchodzić ze szczególną uwagą, w tych trudnych czasach, do każdego z przedsiębiorców i każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie. Już dzisiaj podpisałem kilka wniosków dotyczących pomocy przedsiębiorcom. Staramy się robić wszystko, żeby przyciągać, jak największą liczbę inwestorów na teren naszej gminy. I tak się właśnie dzieje. Nawet w okresie pandemii zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, że chcą tutaj inwestować. Bardzo się z tego cieszymy i to potwierdza fakt, że mamy dobry klimat biznesowy w naszej gminie – mówił Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

red

 

BRAK KOMENTARZY