Sąd odmówił ekstradycji Rosjanina

0
926

Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzucił wniosek o ekstradycję obywatela Federacji Rosyjskiej Ilii N. ściganego przez władze Rosji.

Rosyjskie organy ścigania zarzucają Ilii N. dokonanie w 2014 r. przestępstw polegających na wystawieniu czeków bez pokrycia na kwotę ponad 5 miliardów rubli. W związku z powyższym Centralny Sąd Rejonowy w Kaliningradzie w dniu 5 sierpnia 2019 r. wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Rosjanina tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. W oparciu o tę decyzje wszczęto międzynarodowe poszukiwania Ilii N., a informacja o tych poszukiwaniach została zamieszczona także w bazie danych Interpolu.

Ilia N. został zatrzymany na terenie naszego kraju w dniu 10 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na skutek wniosków Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej oraz Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zastosował wobec Ilii N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w dniu 22 marca 2022 roku zmienił to tymczasowe aresztowanie na wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

Rolą sądu w postępowaniu ekstradycyjnym było rozstrzygnięcie kwestii prawnej dopuszczalności wydania poszukiwanego Ilii N. państwu rosyjskiemu w oparciu o dostępne dokumenty i informacje. Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 11 kwietnia 2022 r. uznał, że wnioski prokuratora oraz strony rosyjskiej w tym przedmiocie nie zasługują na uwzględnienie.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał m. in., że analizując kwestię prawnej dopuszczalności ekstradycji, nie odnosi się do zasadności zarzutów przedstawionych osobie ściganej. Sąd zwrócił jednak uwagę, że Ilia N. nie posiadał wiedzy o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym w Rosji, nie znał treści stawianych mu zarzutów, a przed sądem polskim kwestionował swoją odpowiedzialność za zarzucane mu czyny. W takiej sytuacji, zdaniem tutejszego Sądu, zachodzi wysoki stopień prawdopodobieństwa naruszenia praw Ilii N., w tym jego prawa do obrony, do zaskarżenia wyroku oraz naruszenia standardów rzetelnego procesu określonych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak również w Konstytucji RP. Z uwagi na powyższe, w ocenie Sądu, w pełni uzasadnione jest stwierdzenie o prawnej niedopuszczalności wydania (ekstradycji) Ilii N. z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Postanowienie Sądu w tej sprawie nie jest prawomocne.

W przypadku uprawomocnienia się powyższego postanowienia, nie dojdzie do ekstradycji Ilii N. Natomiast, jeśli to postanowienie zostanie zaskarżone i ulegnie zmianie, tj. zostanie stwierdzona prawna dopuszczalność wydania Rosjanina, to ostatecznie o jego ekstradycji zadecyduje Minister Sprawiedliwości.

BRAK KOMENTARZY