Powiat Lidzbarski: E-usługi

0
1502

26 września 2016 r. w Olsztynie odbyło się podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług” w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Partnerem Wiodącym – Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny reprezentowaną przez  Henryka Łucjana – Prezesa Zarządu oraz Partnerami, m.in. Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego działają: Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski.

Umowa partnerska określa zasady współpracy oraz wzajemne zobowiązania stron przy przygotowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu projektu. Celem jest usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w zakresie świadczenia usług oraz wymiany informacji z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lidzbarskiego.

Zostanie on osiągnięty poprzez wdrożenie 20 formularzy e-usług na platformie e-Puap, jak również udostępnienie tych samych aplikacji: budżetowej, finansowo-księgowej, fakturowanie, kadrowo-płacowej, kancelaryjnej wszystkim jednostkom organizacyjnym, tak aby wymiana informacji między jednostkami odbywała się w aplikacjach w czasie rzeczywistym.

Mieszkańcy powiatu większość urzędowych spraw będą mogli załatwić przez Internet bez wychodzenia z domu.

Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY