Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku obchodził swoje 30-lecie

0
914
Pracownicy olsztyneckiego MOPS-u w komplecie

Z okazji 30-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku zorganizowano uroczystości, podczas których podsumowano pracę tej niezwykle cenionej jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku powstał 1 marca  w 1990 roku jako  samorządowa jednostka organizacyjna gminy Olsztynek. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku świadczy usługi zapewniając bezpieczeństwo socjalne i bytowe ok. trzem tysiącom osób.

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku  należą wszystkie obszary pomocy ludziom mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu. Ogólne ramy tej działalności to: zbieranie informacji o sytuacji życiowej osób i rodzin potrzebujących pomocy, organizowanie i prowadzenie środowiskowej pomocy społecznej w zakresie: świadczeń pieniężnych, usług opiekuńczych nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi; doradztwa prawnego i socjalnego, organizowanie pomocy instytucjonalnej, opracowywanie projektów planów finansowo-rzeczowych i budżetu pomocy społecznej, prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.

Ponadto olsztynecki MOPS kieruje działalnością wspomagającą świadczenie podstawowych usług z zakresu poradnictwa i  skierowanych do konkretnych grup społecznych. Wśród nich można wymienić działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej-Senior+, Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, Klubu Seniora, Klubu Integracji Społecznej i Świetlicy Profilaktycznej oraz innych grup samopomocowych i terapeutycznych.

Od wielu lat ośrodek realizuje liczne programy i projekty, a wśród nich m.in.  „ Nie jutro, lecz dziś” to program realizowany z funduszy unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do wszystkich grup społecznych w gminie Olsztynek, którego celem była aktywizacja całej społeczności. Unijne finansowanie uzyskał też program „ Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur.” „Młody Lider-Aktywny i Kreatywny Obywatel” był zrealizowany w oparciu o pieniądze z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ze środków tego funduszu korzystano również przy realizacji programu „Olsztynek-Gmina bez przemocy”. Warto dodać, że tym programem objętych było aż 1300 osób.

Więcej o jublieuszu i działaności MOPS-u w Olsztynku w jutrzejszym wydaniu drukowanym Gazety Warmińskiej.

BRAK KOMENTARZY