Kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców na Warmii i Mazurach w I półroczu 2016 roku

0
1776

Funkcjonariusze W-MOSG od początku 2016 roku przeprowadzili 60 kontroli mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia. W 50 przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości  w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej.

W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze wszczęli 27 postępowań w sprawach o wykroczenie oraz nałożyli 19 mandatów karnych na łączną kwotę kilku tysięcy zł. Wobec 7 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną sumę 12 000 zł.

W toku przeprowadzonych na Warmii i Mazurach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców najczęściej naruszającymi przepisy dot. prowadzenia działalności gospodarczej lub nielegalnie wykonujących pracę byli obywatele: Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Rumunii oraz Bułgarii. Natomiast branże w których stwierdzono nieprawidłowości to:  budownictwo, gastronomia, transport, a także gospodarstwa rolne.

Straż Graniczna przypomina : Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę w z tytułu nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, a nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców jest zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 1000 zł oraz decyzją administracyjną nakazującą opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

BRAK KOMENTARZY