Egzamin próbny ósmoklasisty. Dziś pierwszy dzień testów

0
429

Dziś rozpoczynają się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni – pierwszego dnia uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostały przekazane do szkół drogą elektroniczną. Zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu po godz. 9.00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nim w szkole.Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO każdego dnia próbnego egzaminu ok. godz. 16.

Dyrektor CKE Marcin Smolik wskazuje, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). – Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów – podkreślił Smolik.

Egzamin warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. W tym roku przeprowadzany będzie po raz trzeci. Odbędzie się w dniach 25-27 maja. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Testy w reżimie sanitarnym

W związku z sytuacją epidemiczną próbne egzaminy ósmoklasisty odbywać się będą zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wytyczne są takie same jak podczas przeprowadzonych w marcu próbnych egzaminów maturalnych i zbliżone do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku na egzaminie ósmoklasisty.

Źródło: PAP

BRAK KOMENTARZY