Doradztwo, szkolenia i grant w wysokości do 20 tys. zł

0
303
Dotacje na szkolenia dla chętnych

Doradztwo, szkolenia i grant w wysokości do 20 tys. zł – na takie wsparcie mogą liczyć samorządy, które przystąpią do projektu “Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

Nabór trwa do końca stycznia. Celem projektu prowadzonego przez Fundację Sendzimira jest wsparcie gmin w przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie stosowania metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Zwiększony udział społeczny w procesach opracowywania dokumentów planistycznych przełoży się na podniesienie ich jakości i przyczyni się do wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Projekt skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski.
Fundacja zachęca do udziału w projekcie szczególnie te gminy, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu pogłębionych konsultacji a chciałyby się tego nauczyć.

„Współpracując z przedstawicielami gminy na każdym etapie jej udziału w projekcie, eksperci Fundacji nie pozostawiają urzędników samych z pojawiającymi się problemami. Przez wszystkie etapy – od zaplanowania procesu tj. stworzenia Indywidualnego Planu Konsultacji, poprzez realizację zawartych w nim działań, aż do opracowania raportu z konsultacji – przechodzą razem z urzędnikami danej gminy” – zapewnia Fundacja.

Na etapie realizacji planu współpracujące gminy nie muszą na własną rękę szukać osób do prowadzenia warsztatów z mieszkańcami, punktu konsultacyjnego czy innych działań wymagających moderatora – wydarzenia określone w Indywidualnych Planach Konsultacji są realizowane z aktywnym udziałem zespołu Fundacji.

Takie podejście pozwala nie tylko na zmniejszenie dodatkowego obciążenia pracą po stronie urzędników, ale również na zapewnienie wysokiej jakości moderacji, która umożliwia przedstawicielom samorządu i mieszkańcom gmin doświadczenie korzyści płynących z partycypacji w planowaniu przestrzennym.

„Istotne jest (…), iż wbrew obiegowej opinii, jakoby udział w projekcie wiązał się z ogromem dodatkowej pracy, stwierdzam, że jest dokładnie odwrotnie – dzięki pomocy i wsparciu Fundacji Sendzimira pracy mamy mniej.” – mówi Jacek Zawiła, architekt i urbanista z UM Bielsko-Białej.

Fundacja Sendzimira, która oprócz partycypacji specjalizuje się w zarządzaniu zielenią i adaptacji do zmian klimatu dodaje jeszcze ten unikalny element do projektu. Eksperci, pracując z gminami, podnoszą ich wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania procesów planowania do adaptacji przestrzeni do zmian klimatu, rozwijania błękitno-zielonej infrastruktury i wdrażania zrównoważonych sposobów gospodarowania wodami opadowymi.

„Ten aspekt projektu spotyka się ze szczególnym zainteresowaniem gmin, bowiem wiele z nich, chce rozwijać tereny inwestycyjne” – podkreśla Fundacja. Zabudowa terenów rolniczych powoduje zmniejszenie naturalnej zdolności retencyjnej obszarów gminy, co wraz ze zmianami klimatu może prowadzić do podtopień czy dotkliwych suszy. Wiedza, którą otrzymują gminy, pomaga brać pod uwagę te wyzwania w przygotowywanych dokumentach planistycznych.

„Wartością dodaną (…) jest uwzględnienie działań na rzecz klimatu i naszego środowiska, tak ważne w obecnych czasach. Tak mało są dostrzegane możliwości działań w tym zakresie przez nas, odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną” – opisuje współpracę Małgorzata Maśko-Horyza z UM Zielonej Góry.

Do tej pory współpracę z Fundacją w ramach projektu podjęło już 11 gmin.

„Pomimo konieczności przeorganizowania czasu pracy, aby zająć się projektem, warto w niego wejść. Wartość edukacyjna i informacyjna, którą przekazujemy mieszkańcom jest bezcenna, a elastyczność form konsultacji stwarza możliwość dopasowania ich do otoczenia, w jakim żyjemy” – dodaje Andrzej Mackiewicz, inspektor ds. budownictwa w Gminie Bolków.

Więcej informacji na: https://sendzimir.org.pl/projekty/wspolna-przestrzen-partycypacyjne-planowanie-przestrzenne-w-gminach/

BRAK KOMENTARZY