Budżet województwa na rok 2024 przyjęty

0
287

Podczas ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 19 radnych, 11 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ponad 437 mln zł pochłoną wydatki majątkowe, w szczególności na cele inwestycyjne. Najwięcej, bo prawie 254,3 mln zł zaplanowano w budżecie na inwestycje drogowe i mostowe. W tym 43 mln zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej. 36,5 mln zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie inwestycji w instytucjach kultury, zakładach opieki zdrowotnej i dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na poziomie blisko 170,5 mln zł planowane są wydatki na transport publiczny: kolejowy i autobusowy (w tym na kolejowy prawie 113 mln zł). Jest to więcej o prawie 25 procent w stosunku do roku bieżącego.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę ponad 84,6 mln zł, w tym dotacje podmiotowe dla wojewódzkich instytucji kultury w kwocie 68,8 mln zł i dotacje celowe na finansowanie inwestycji w kwocie 9,7 mln zł. W porównaniu z rokiem 2023 zwiększono o 0,2 mln zł środki na ochronę zabytków, na które planuje się przeznaczyć w roku 2024 kwotę 1,7 mln zł.

Prawie 71,4 mln zł zaplanowano w budżecie na realizację zadań oświatowych. Z tego na zadania realizowane przez jednostki i placówki oświatowe zaplanowano kwotę w wysokości 51,4 mln zł. Wydatki te są finansowane z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 26,7 mln zł, pokrywających około 52 proc. tych kosztów, których nie pokryje subwencja.

W porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok to więcej o 9,7 mln zł. Ponadto w ramach zadań oświatowych zaplanowano środki na: dotacje dla beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz zwroty dotacji wraz z odsetkami w wysokości 11,4 mln zł, a także na realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 8,6 mln zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 63,2 mln zł (wzrost o 26,3 mln zł w porównaniu do roku 2023), z tego wydatki na inwestycje wyniosą 34,5 mln zł (wzrost o 11,5 mln zł w porównaniu do roku 2023), natomiast wydatki bieżące to kwota 28,7 mln zł (wzrost o 14,8 mln zł w porównaniu do roku 2023).

Wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz podejmowania działań dotyczących rynku pracy zostały zaplanowane na kwotę prawie 40 mln zł, z tego: 37,6 mln zł na działania dotyczące rynku pracy oraz 2,3 mln zł na pomoc społeczną.

Na działania szeroko rozumianej ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości kwocie prawie 11,5 mln zł. Obejmują one: działalność parków krajobrazowych, opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, a także przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu „Niebiesko-zielone Granty dla Warmii i Mazur”.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w kwocie ponad 2 mln zł, z czego 1,95 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa wodnego.

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości ponad 78 mln zł, w tym m.in.: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, staże i specjalizacje medyczne, działalność ośrodków adopcyjnych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli czy programy ochrony powietrza.

Ponadto budżet roku 2024 obejmuje środki na realizację kolejnych edycji konkursów: Łączy nas turystyka, Małe Granty Sołeckie Marszałka, Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich, a także środki na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu. Na ten cel przeznaczono 2,7 mln zł.

 

BRAK KOMENTARZY