Zmiany w Karcie. Prezydent podpisał nowelizację Karty nauczyciela

0
516
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Proporcjonalny urlop dyrektora szkoły czy pensum nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych – m.in. tego dotyczy nowela Karty nauczyciela. Ustawę podpisał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. Rządowa ustawa dotyczy przede wszystkim zmian w szkolnictwie zawodowym – m.in. wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych czy zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Na zawody, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku, samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową.

Przy okazji nowela doprecyzowuje szereg kwestii w Karcie nauczyciela.

Proporcjonalny urlop dyrektora 

Zgodnie z podpisaną ustawą dyrektorowi szkoły urlop będzie przysługiwał w wymiarze proporcjonalnym do czasu pełnienia tej funkcji. To reakcja resortu edukacji na praktyczne problemy z ustaleniem wymiaru urlopu, jakie pojawiły się po ostatniej nowelizacji dotyczącej urlopu dyrektora.

Od 1 stycznia tego roku kadrze kierowniczej szkoły należy się urlop w wymiarze 35 dni roboczych, który może być wykorzystany w całym roku kalendarzowym, zgodnie z planem urlopowym zatwierdzanym przez organ prowadzący. Nie było jednak jasne, co w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego. Dlatego MEN dodał przepis, z którego wynika, że prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego.

Chodzi nie tylko o dyrektora, lecz także wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

W związku z odrębnym uregulowaniem kwestii urlopu wypoczynkowego dyrektora uzupełnione zostały także przepisy regulujące kwestię ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, dyrektorowi przysługiwać będzie ekwiwalent pieniężny, nie więcej jednak niż za 35 dni roboczych.

Pensum mieszane w gminie

Gmina będzie decydować o wymiarze pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi – zakłada również podpisana przez prezydenta nowelizacja.

Obecnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli uzależniony jest od wieku dzieci, z którymi pracuje nauczyciel. Ci uczący dzieci 6-letnie mają pensum 22-godzinne, ci, którzy pracują z grupami dzieci młodszych – 25-godzinne. W praktyce w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych tworzone są również grupy mieszane, obejmujące i 6-latki, i dzieci młodsze. Nie wiadomo wtedy, jaki tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powinien realizować nauczyciel.

Resort przyznał więc organowi prowadzącemu przedszkole kompetencje do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Z zastrzeżeniem, że określony przez ten organ wymiar nie może przekroczyć 25 godzin tygodniowo.

Ocena pracy

Ustawa zakłada, że nauczyciele będą podlegali obowiązkowej ocenie co pięć lat, a nie jak dotychczas – co trzy. Uchylone zostały także przepisy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły miał ustalać regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo edukacji zapowiedziało, że aby uniknąć nadmiaru biurokracji w szkołach zarówno kryteria oceny pracy nauczyciela, jak i wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu.

Awans dyrektora

Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor szkoły pracujący na tym stanowisku nieprzerwanie co najmniej trzy lata oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie pięciu lat od nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Teraz musiał wykazać się oceną wyróżniającą się, ale w związku z nową, czterostopniowa skalą oceny, która obowiązuje od 1 września 2018, wymaganą w takim przypadku oceną będzie ocena bardzo dobra.

Urlop na poratowanie zdrowia – 7 dni na skierowanie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Ministerstwo edukacji doprecyzowało teraz, że dyrektor będzie miał na to nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Awans za granicą

Nowelizacja umożliwia także awans zawodowy nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim pracujących w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub w organizacjach społecznych zarejestrowanych za granicą.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY