Więcej pieniędzy na infrastrukturę socjalną na Warmii i Mazurach

0
65
Urząd Marszałkowski

Zarząd województwa zdecydował o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji infrastrukturę socjalną oraz o zwiększeniu puli środków dostępnych w tym konkursie z blisko 5 mln zł do ponad 8 mln zł.

Pozwoliło to na dofinansowanie dziewięciu projektów. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna).

 Unijne pieniądze wsparły inwestycje w infrastrukturę:

– na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz  z wyposażeniem;

– podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem;

– socjalną, służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie poprzez m.in. tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych w tym treningowych, dziennych domów pomocy (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020) – wraz z wyposażeniem.

Lista projektów do dofinansowania

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ