Rusza konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” 2024

0
297

W 2024 roku samorząd województwa przeznaczył 300 tys. zł na dofinansowanie zadań wyłonionych w konkursie.

Zgodnie z regulaminem muszą one mieć charakter zadania własnego gminy, a ich celem powinna być aktywizacja społeczności lokalnych a także poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego) oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

O dofinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa mogą się ubiegać gminy uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

– Zgłaszane przedsięwzięcia muszą wynikać z zatwierdzonych, aktualnych i wspólnie opracowanych planów odnowy miejscowości – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Poza wymiernymi, materialnymi efektami, działania te budują też poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za rozwój „małej ojczyzny”.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wnioski można składać do 9 lutego 2024 roku.

Wyłonione w konkursie projekty zostaną zarekomendowane sejmikowi województwa do udzielenia pomocy finansowej.

BRAK KOMENTARZY