Lepiej zapobiegać niż leczyć. Są środki na profilaktykę zdrowotną

0
624
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Ideą dwóch konkursów ogłoszonych przez zarząd województwa jest profilaktyka zdrowotna i zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych.

Na realizację programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym w zakresie raka jelita grubego obejmujące działania zwiększające zgłaszalność na badania kolonoskopowe przeznaczono ponad 4,8 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się).

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych oraz pracodawcy.

– Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Dlatego już na etapie konstruowania naszego RPO duży nacisk położyliśmy na wspieranie realizacji programów profilaktycznych i programów zdrowotnych dotyczących np. chorób układu krążenia, układu oddechowego czy chorób i zaburzeń psychicznych. Na unijne dofinansowanie mogą też liczyć tak ważne przedsięwzięcia jak opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, zapobieganie rozwojowi próchnicy czy wreszcie wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy.

I właśnie profilaktyce raka szyjki macicy poświęcony jest kolejny konkurs. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia związanie z wdrożeniem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku 11-14 lat przeciwko wirusowi HPV.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz podmioty ekonomii społecznej mające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Do rozdysponowania jest 1,2 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych).

Wnioski w obu konkursach można składać od 28 lutego do 30 marca.

BRAK KOMENTARZY