Interreg Europa 2021-2027 wspiera Warmię i Mazury

0
343
Pieniądze

Komitet Monitorujący Interreg Europa zatwierdził 78 projektów spośród 146 wniosków otrzymanych w drugim naborze.

Wśród dofinansowanych znalazły się dwa projekty z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego zaś w jednym z nich partner z regionu pełni rolę lidera konsorcjum:

– Lokalna Grupa Działania “Południowa Warmia” (jako partner wiodący projektu) otrzymała 262 tys. EUR dofinansowania z EFRR w ramach projektu INSPIRE, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych i inteligentnych instrumentów polityki dla obszarów wiejskich. W projekcie uczestniczy 8 podmiotów z 7 państw (Polska, Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Irlandia,  Włochy, Węgry). Projekt zakłada, że cyfryzacja i potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi społecznościom wiejskim przekształcenie się w bardziej innowacyjne, bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i gości.

– Gmina miasto Ełk otrzymała 59 tys. EUR dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu DAPHNE, którego celem jest dofinansowanie służby zdrowia w regionach UE. W projekcie uczestniczy 8 podmiotów z 7 państw (Polska, Włochy, Irlandia, Belgia, Grecja, Rumunia, Szwecja). Na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym mają one wypracować i wdrożyć polityki dotyczące poprawy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej. Dotyczy to takich działań, jak: zaopatrzenie w energię, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zarządzanie  łańcuchem dostaw czy zarządzanie odpadami.

Kolejny trzeci już nabór w programie zaplanowano w terminie 20 marca – 7 czerwca 2024 roku.

Program Interreg Europa 2021-2027 ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego instytucji publicznych, oferuje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwia innowacyjne podejście projektowe w ramach pilotaży. Priorytety programu skupiają się wokół wszystkich celów polityki objętych interwencją funduszy unijnych na lata 2021-2027. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

BRAK KOMENTARZY