Innowacyjne projekty z zakątków Europy

0
349
Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł

Uznawany za europejski znak doskonałości, konkurs święci triumfy w promowaniu wpływu i inkluzywności w rozwoju regionalnym.

Projekty, które mają szansę na zdobycie prestiżowego wyróżnienia, muszą być dofinansowane przez UE z jednego z funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji lub w ramach dowolnego komponentu programów Interreg, najwcześniej od 1 stycznia 2014 roku.

Uwzględniane będą tylko projekty ukończone, które wyraźnie nawiązują do jednej z sześciu kategorii nagród.

Tegoroczni uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach tematycznych: konkurencyjna i inteligentna Europa, zielona Europa, Europa połączona, Europa społeczna i inkluzywna, Europa bliżej obywateli oraz temat roku — Europejski Rok Umiejętności 2023.

W procesie oceny wniosków, jury REGIOSTARS będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. SPÓJNOŚĆ
– Wkład projektu w ogólną spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; z perspektywy ponadregionalnej po europejską. To kryterium ocenia także wartość dodaną projektu w odniesieniu do spójności.
2. ZNACZENIE
– Lokalne i regionalne znaczenie projektu oraz jakość efektów końcowych. W jaki sposób dany projekt zmienił coś na lepsze w swoim regionie?
3. INNOWACYJNOŚĆ
– Nowatorski charakter projektu zgodnie z wybraną kategorią nagrody. Co nowego wniósł? Czego nie zrobiono wcześniej? Innowacyjność może być rozumiana w kategoriach ekonomicznych, społecznych i/lub ekologicznych.
4. TRWAŁOŚĆ
– Długoterminowy charakter projektu pod względem trwałości ekonomicznej. Należy wykazać podjęte w ramach projektu starania, które gwarantują trwałość jego efektów także po zakończeniu projektu.
5. ZAANGAŻOWANIE OBYWATELI
– Sposób, w jaki obywatele i podmioty społeczeństwa obywatelskiego zaangażowali się w rozwój i/lub realizację projektu.
6. MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA
– Potencjał projektu do wdrożenia w innych regionach w Europie, a w najlepszym przypadku do zwiększenia jego skali i wdrożenia go w całej Unii.

Organizatorem inicjatywy jest Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2023 roku.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie (w Czechach) 16 listopada 2023 roku.

BRAK KOMENTARZY