Efektywność energetyczna na Warmii i Mazurach z unijnym dofinansowaniem

0
2757
parabank
Kolejne fundusze unijne

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów, mających na celu jak najefektywniejsze wytwarzanie energii. Wsparcie – w sumie blisko 31 mln zł otrzymały trzy projekty.

O dofinansowanie w konkursie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Wsparcie można było uzyskać m.in. na budowę lub przebudowę: jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE, jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, a także sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii).

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

WnioskodawcaTytuł projektuKoszt całkowity (zł)Kwota dofinansowania (zł)
1.Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przebudowa systemu dystrybucji ciepła na Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie wraz
z robotami towarzyszącymi
44 893 704,8124 912 864,21
2.Energoutil Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa instalacji do produkcji biogazu w miejscowości Nowa Wieś Ełcka5 255 293,733 519 082,05
3.CENTRUM MIERKI
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu energetycznego Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Kormoran” w Mierkach
z wykorzystaniem wysokosprawnej trigeneracji
4 485 094,312 295 211,22
 Suma 54 634 092,8530 727 157,48

 

BRAK KOMENTARZY