Zdrowie uczniów. Sejm uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

0
242

Zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i zorganizowanie opieki dentystycznej dla uczniów – takie obowiązki nakłada na JST ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zgodnie z ustawą opiekę zdrowotną mają sprawować w szkołach: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej.

Za organizację opieki zdrowotnej nad uczniami odpowiadać będą dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę.

W ustawie przyjęto, że organ prowadzący ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Nowe przepisy umożliwią również nawiązywanie współpracy przez organ prowadzący szkołę z podmiotem zajmującym się opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży, udzielającym świadczeń zdrowotnych w dentobusie.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Nowe przepisy zostały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia; w piątek uchwalił je Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: PAP

BRAK KOMENTARZY