Marszałek ogłasza drugi nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

0
1098
Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na wsparcie gospodarki wodno-ściekowej Warmii, Mazur i Powiśla w drugim naborze zarząd województwa przeznaczył blisko 29 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 26 listopada, nabór potrwa do 20 grudnia 2019 roku. — To niezwykle ważne inwestycje, a potrzeby wciąż są duże, dlatego wystąpiliśmy do ministerstwa o możliwość zwiększenia kwoty o kolejne 24 mln zł — mówi Gustaw Marek Brzezin. — Równolegle planujemy przesunięcie w RPO, które może przynieść dodatkowe 10 mln zł.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 listopada 2019 roku ogłosił drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną zawsze miały priorytetowe znaczenie dla samorządów lokalnych a nabory wniosków na tego typu operacje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno w poprzednim jak i  obecnym okresie programowania  zaznacza marszałek Brzezin.

Ogłoszony nabór wniosków skierowany jest do gmin, spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, a także związków międzygminnych.Pomoc będzie mogła zostać przyznana na operacje w zakresie: budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, zakupu nowych urządzeń i materiałów oraz usług służących realizacji operacji. Operacje mogą być realizowane na obszarach znajdujących się poza terenem aglomeracji i w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 2 mln zł na beneficjenta. Przy czym przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach powyższego limitu, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” składa się w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 20 grudnia 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie www.prow.warmia.mazury.pl

Wychodzimy naprzeciw potrzebom samorządów lokalnych i lokalnej społecznościpodkreśla Gustaw Marek Brzezin. — Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej podnosi jakość życia mieszkańców terenów wiejskich oraz wzmacnia rozwój gospodarczy.

Samorząd Województwa w ramach PROW 2014-2020 planuje również ogłosić w 2020 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu: „Inwestycje w targowiska

lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Fot.Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi

 

 

BRAK KOMENTARZY