Zrównoważony transport miejski z unijnym wsparciem

0
536
Urząd Marszałkowski

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu kolejnych dwóch konkursów na dofinansowanie projektów, których celem jest wspieranie zrównoważonego transportu. Do wzięcia jest w sumie ponad 9 milionów zł.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski).

W konkursie w Poddziałaniu 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) można się ubiegać o wsparcie na realizację przedsięwzięć zakładających budowę i modernizację  infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe), zakup i modernizację niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą, wymianę oświetlenia na energooszczędne a także – jako element uzupełniający projektów –  wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem oraz działania informacyjne promujące transport zbiorowy.

Na dofinansowanie przeznaczono ponad 6,9 mln zł, a ubiegać się o nie mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz związki (w tym w porozumieniu z innymi podmiotami) oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W drugim konkursie (Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis) na wsparcie mogą liczyć kompleksowe inwestycje służące zintegrowanej mobilności miejskiej w Elbląskim Obszarze Funkcjonalnym, obejmujące budowę, przebudowę dróg lokalnych lub dróg dla rowerów wraz z m.in. budową ciągów pieszo-rowerowych, elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego i oświetleniem. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano blisko 2,3 mln zł.

Mogą się o nie ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym w porozumieniu z innymi podmiotami) oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub na obszarze realizacji ZIT bis.

Wnioski o dofinansowanie w obu konkursach można składać od 30 marca do 30 kwietnia.

BRAK KOMENTARZY