Znamy komisje i kluby Rady Miasta Olsztyna

0
430

Za nami drugie posiedzenie olsztyńskich rajców. Podczas środowej (5 grudnia) sesji radni zajęli się przede wszystkim powołaniem komisji, w których będą pracować.

Głównym zadaniem komisji jest opiniowanie uchwał Rady Miasta. Wśród innych jest m.in. kontrolowanie działalności władz miasta w zakresie tematyki, którą zajmuje się komisja, kontrolowanie realizacji uchwał Rady, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Każdy z radnych, poza przewodniczącym, mam obowiązek pracować w co najmniej dwóch komisjach. W skład komisji wchodzi co najmniej pięciu radnych.

W kadencji 2018-23 w olsztyńskiej radzie miasta działać będzie dziesięć komisji stałych:
* Komisja Budżetu i Finansów (przewodniczący – Mirosław Gornowicz),
* Komisja Prawa i Bezpieczeństwa (Marian Zdunek),
* Komisja Sportu i Rekreacji (Radosław Nojman),
* Komisja Edukacji (Agnieszka Jabłońska),
* Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Łukasz Łukaszewski),
* Komisja Inwestycji i Rozwoju (Tomasz Głażewski),
* Komisja Rodziny (Zdzisława Tołwińska),
* Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej (Ewa Zakrzewska),
* Komisja Kultury (Wiktor Wójcik),
* Komisja Promocji i współpracy z zagranicą (Halina Ciunel).

Dotychczas obowiązkowo powoływaną była komisja rewizyjna. Ta zajmuje się kontrolą działalności prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych miasta. Poza tym opiniuje wykonanie budżetu i przygotowuje wniosek w sprawie absolutorium prezydenta. Przewodniczącą została Joanna Misiewicz.

Od bieżącej kadencji obligatoryjnie powoływana jest także komisja skarg, wniosków i petycji. Nowa komisja przejęła część dotychczasowych zadań komisji rewizyjnej. Będzie się zajmować rozpatrywaniem skarg na działanie prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez mieszkańców. Przewodniczącym został Paweł Klonowski.

W Radzie Miasta funkcjonują cztery kluby radnych:
* Prawo i Sprawiedliwość (przewodniczący – Radosław Nojman),
* Ponad Podziałami (Mirosław Gornowicz),
* Demokratyczny Olsztyn (Czesław Jerzy Małkowski),
* PO-Nowoczesna Koalicja Obywatelska (Łukasz Łukaszewski).

BRAK KOMENTARZY