Wystartował Komitet Monitorujący

0
492

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 został powołany 27 lutego 2023 roku uchwałą zarządu województwa. To niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze.

W skład komitetu wchodzi 42 członków – 20 przedstawicieli sektora publicznego i 22 przedstawicieli sektora prywatnego oraz 15 obserwatorów. Przedstawicielkami Komisji Europejskiej, pełniącymi funkcję monitorującą i doradczą są Marta Wnuk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Anita Klecha z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 29 marca w Olsztynie, członkom Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027 wręczono akty powołania.

Głównym zadaniem komitetu będzie systematyczny przegląd wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 roku, a jego ostateczna wersja zatwierdzona przez KE została przyjęta uchwałą zarządu województwa 19 grudnia 2022 roku.

– Program regionalny FEWiM 2021-2027 będzie z jednej strony kontynuacją swojego poprzednika z perspektywy 2014-2020, ponieważ nasze strategiczne wybory rozwojowe mają oczywiście długoterminowy charakter – mówił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Z drugiej strony polityka spójności Unii Europejskiej ulega sporym zmianom, co odzwierciedlają nowe rozwiązania w programie regionalnym. Naszym głównym celem jest transformacja regionu  przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców.

Budżet Programu wynosi ponad 2,1 mld euro, z czego 1 785,9 mln euro to wkład unijny. Zarówno w obecnej perspektywie, jak i w poprzedniej region ma do dyspozycji środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Oba te fundusze łącznie dadzą naszemu województwu kwotę o ok. 58 mln euro większą niż w poprzedniej perspektywie. Jest to wyraz dążenia UE do większego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces realizacji polityki spójności, ale też dążenia władz regionu do przejęcia jeszcze większej odpowiedzialności za rozwój Warmii i Mazur.

Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.

Prawie 25 proc. całości środków FEWiM przeznaczono na projekty strategiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa. Należą do nich m.in. projekty infrastrukturalne, w tym poprawiające dostępność transportową, zabezpieczenie szlaków wodnych Kanału Elbląskiego i Wielkich Jezior Mazurskich, budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej, rozwój szlaków rowerowych i turystycznych (w tym Szlak Kopernikowski). Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur to także szansa na zdobycie wykształcenia czy na podjęcie pracy odpowiadającej indywidualnym potrzebom, preferencjom i ambicjom mieszkańców województwa. To także dostęp do niezbędnych zasobów, usług publicznych czy zdrowotnych.

– Z doświadczeń poprzednich unijnych perspektyw doskonale wiemy, że Komitet Monitorujący odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zarządzania programem regionalnym – dodał marszałek Brzezin. – Najbliższe miesiące to będzie czas intensywnej pracy. Do końca tego roku przewiduję jeszcze pięć posiedzeń komitetu.

Najbliższe posiedzenie zaplanowano na koniec kwietnia.

BRAK KOMENTARZY