Współpraca transgraniczna Kętrzyna i Kaliningradu

0
601

Efektem tej współpracy jest projekt „WATERPROTECT” możliwy dzięki wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Działania mają konkretne rezultaty, bo m.in. trwa obecnie przebudowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury drogowej wokół jeziora Kętrzyńskiego.

Inwestycja ta  przyczyni się do uregulowania odpływu wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych szkodliwymi substancjami spłukiwanymi z terenów miejskich, a nowy system kanalizacji będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód do rurociągu pod wodą. Co istotne, w ramach projektu wykonany zostanie również operat wodno-prawny kętrzyńskiego jeziora, który umożliwi ubieganie się np. o środki UE i sfinansowanie dalszych przedsięwzięć w tym zakresie w przyszłości , np. w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Z kolei po stronie partnera rosyjskiego – administracji miasta Kaliningrad zaplanowano działania zmierzających do polepszenia stanu ekologiczno-sanitarnego rzeki Gołubaja oraz jeziora Letnieje i stref do nich przyległych, co pozwoli na zachowanie flory i fauny zbiorników wodnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpiecznego i racjonalnego wykorzystania.

W projekcie przewidziano ponadto rekonstrukcję budowli hydrotechnicznych, oczyszczenie zbiorników wodnych i cieków oraz odbudowę linii brzegu przy uwzględnieniu sąsiadującej zabudowy. Działania te przyczynią się do powstania czystych stref rekreacji wypoczynku.
Warto zwrócić uwagę, że partnerzy projektu oprócz działań infrastrukturalnych postawili również na aktywności, których celem będzie wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej polsko-rosyjskiego pogranicze.

Przykładem tego rodzaju działań jest planowana organizacja obozu młodzieżowego, gdzie odbędą się m.in. spotkania dyskusyjne w tematyce ochrony środowiska, konkursy związane z ekologią, jak również szereg zabaw dydaktycznych i rekreacyjno-sportowych.

Całkowita wartość projektu to 1 986 mln euro, natomiast kwota dofinansowania z budżetu Programu Polska-Rosja 2014-2020 opiewa na sumę ok. 1 787 mln euro.

BRAK KOMENTARZY