Więcej spraw urzędowych będzie można załatwić za pomocą internetu

0
231

Odpis aktu stanu cywilnego będzie można uzyskać „od ręki” przez Internet – to jedno z rozwiązań nowego projektu ustawy przyjętej przez rząd.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Głównym celem regulacji jest ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych. W praktyce nowe rozwiązania będą korzystne dla obywateli kontaktujących się z urzędami.

Regulacja przewiduje powstanie Rejestru Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem. W Rejestrze – na zasadzie dobrowolności – gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń). Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub podczas wizyty w urzędzie.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, obywatel będzie mógł zostać powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, upływie ważności dokumentów (np. zbliżającym się terminie końca ważności dokumentu tożsamości) lub niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy. Rejestr będzie wykorzystywany do spraw, które nie wymagają wezwania do urzędu (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego).

W niektórych przypadkach – dla obywatela i urzędu – wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji.

Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia lub urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).

Rząd zakłada, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

Projekt wprowadza także możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze.

Już dziś obywatele mogą zawnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego, jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów muszą czekać. Dzięki nowym przepisom dokumenty takie dostaną „od ręki”. Odpis będzie można pobrać bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Warunkiem będzie posiadanie np. profilu zaufanego czy profilu osobistego (wydanego z dowodem osobistym).

Odpisy aktu stanu cywilnego będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra ds. informatyzacji.

Proponowane rozwiązania powinny obowiązywać od 26 listopada 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: KPRM/PAP

BRAK KOMENTARZY