Unijne środki wspierają rozwój inteligentnych specjalizacji

0
1155

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 DO KOŃCA 2019 ROKU PODPISANO BLISKO 900 UMÓW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego wraz z przyjęciem zaktualizowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego z horyzontem czasowym do 2030 ponownie zdecydował o kierunkach rozwoju regionu.

Wśród nich znalazła się również kontynuacja polityki gospodarczej oparta na inteligentnych specjalizacjach, do których obecnie należy ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

W ostatnich latach rozwój powyższych obszarów wspierany był silnie środkami unijnymi dostępnymi m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na wsparcie gospodarki województwa w osi I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Programu przeznaczono ponad 320 mln EUR. Beneficjentami tych środków są m.in. przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do końca 2019 r. podpisano blisko 900 umów wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, z czego ponad 600 w ramach osi I. Dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej udzielone inteligentnym specjalizacjom w osi I w stosunku do kontraktacji w tej osi stanowiło ponad 93 %. Najwyższą liczbę umów podpisano na projekty wykazujące wpływ na rozwój inteligentnej specjalizacji ekonomia wody.

Beneficjenci środków unijnych zainteresowani byli w szczególności wsparciem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, usługami świadczonymi przez instytucje okołobiznesowe, wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz internacjonalizacją działalności gospodarczej. Dużym sukcesem okazał się również unikatowy w skali kraju instrument wspierający odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu. Wartość złożonych wniosków przekroczyła w tym poddziałaniu dwukrotnie dostępną alokację.

Przyszła perspektywa finansowe UE to dalsza koncentracja wsparcia na rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Inteligentne specjalizacje nadal odgrywać będą bardzo dużą rolę w tym procesie.

Źródło: Urząd Marszałkowski

BRAK KOMENTARZY