Tysiące mieszkańców na “socjalu”

0
516

Blisko 100 tys. mieszkańców regionu objętych jest jakąś formą opieki społecznej. W niektórych przypadkach stanowią oni nawet ponad 20 proc. wszystkich mieszkańców miasta.
Na terenie województwa w roku 2021 (bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania) świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych i powiatowe centra pomocy rodzinie objęto 45 146 rodzin, a w tych rodzinach 95 493 osób. W skali całego województwa stanowi to 6,79% mieszkańców. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia (bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania) wyniosła w roku 2021 w regionie 60 785. W skali całego województwa stanowi to 4,33% mieszkańców (43 osób/1.000 mieszkańców województwa).

Bezrobocie na pierwszym miejscu
Jak wynika z przeprowadzonej analizy. powiatami o najwyższym procencie ludności objętej pomocą społeczną w stosunku do ogółu mieszkańców powiatu były : powiat kętrzyński (ok. 11 proc.) i powiat elbląski (ponad 10 proc.).
To przekłada się na gminy. W przypadku samego Kętrzyna sytuacja jest jeszcze gorsza, bo wynika, że ponad co piąty tamtejszy mieszkaniec jest objęty pomocą społęczną.
Uwzględniając przyczyny, z powodu których udzielono mieszkańcom województwa pomocy, najwyższy procent stanowiły:
 bezrobocie – 3,54% ludności województwa;
 długotrwała lub ciężka choroba – 2,24% ludności województwa;
 niepełnosprawność – 1,80% ludności województwa;
 potrzeba ochrony macierzyństwa – 1,75% ludności województwa;
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – 1,45% ludności województwa;
 ubóstwo – 3,42% ludności województwa.

500plus szkodzi
Autorzy tej analizy dotyczącej Warmii i Mazur, zwracają uwagę na negatywne skutki rządowego programu 500+. – Od początku istnienia programu „Rodzina 500+” obawiano się, że może on spowodować spadek aktywności zawodowej matek, która i tak jest wyraźnie niższa niż kobiet bezdzietnych i ojców – czytamy w opracowaniu. – Świadczenie 500+ zmniejszyło finansową atrakcyjność zatrudnienia względem pozostania poza rynkiem pracy.
Eksperci zwracają uwagę, że panie, które odchodzą z pracy wiele ryzykują. – Ich decyzje z punktu widzenia sytuacji życiowej dziś są racjonale, ale ich koszty mogą być wysokie. Będą nimi utracone umiejętności (lub nienabywanie nowych), co przy szybko zmieniającym się rynku pracy oznacza kłopoty z ponownym zatrudnieniem – twierdzą.
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia (bez względu na rodzaj,
formę oraz źródło finansowania) wyniosła w roku 2021 w regionie 60 785. W skali
całego województwa stanowi to 4,33% mieszkańców (43 osób/1.000 mieszkańców
województwa).

BRAK KOMENTARZY