Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

0
149

Projekt zakłada budowę m.in. zupełnie nowych obiektów. 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.
W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.
Kolejnym z nowo wybudowanych obiektów jest stacja odwadniania osadu wraz z wiatą osadu odwodnionego. Budynek stacji odwadniania zlokalizowany jest w rejonie zaprojektowanej nowej kompostowni osadów przefermentowanych.

BRAK KOMENTARZY