Sześć projektów ekologicznych z finansową dotacją

0
395

Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim. 

To także monitoring przyrodniczy i stanu środowiska, wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym akcje sprzątania, promocja selektywnego zbierania odpadów, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych. Dochodzą do tego działania na rzecz nie marnowania żywności, jak również ochronę powietrza i poprawę jego jakości poprzez akcje edukacyjne promujące m.in. wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej (np. termomodernizację), informujące o szkodliwości spalania paliw stałych w kotłach pozaklasowych i spalania odpadów w paleniskach domowych.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło 25 ofert, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzyma 6 zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 146 tys. zł.

Wśród tych ofert, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:
•    Fundacja Zwierzętom w Potrzebie – zadanie „Zakup środków trwałych dla Ośrodka Jelonki w celu ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur”,
•    Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna – zadanie „Czyste Powietrze – bajka edukacyjna dla dzieci”,
•    PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych – zadanie „Podwodna Ekologia 2022”,
•    Komitet Ochrony Orłów – zadanie „Rozbudowa zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Piskiej, Puszczy Boreckiej i Lasach Skaliskich”,
•    Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – zadanie „Kajakowy patrol II”,
•    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA – zadanie „Czyste powietrze to dar i wyzwanie” – rozstrzygnięcia proekologiczne w świetle oczekiwań społecznych i proponowanych unormowań prawnych”.

BRAK KOMENTARZY