Zakończył się kolejny etap aktualizacji strategii rozwoju województwa

0
190
Urząd Marszałkowski
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarząd województwa przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Konsultacje trwały 35 dni – od 12 czerwca do 16 lipca. Cały proces został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem. Odbyło się 19 spotkań we wszystkich powiatach województwa, w których wzięło udział blisko tysiąc osób. Swoje uwagi i opinie zgłaszali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń działających na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. Wsparciem merytorycznym podczas spotkań służyli eksperci zewnętrzni w dziedzinie rozwoju regionalnego – profesor Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i profesor Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski)i, którzy swoją wiedzą wspierają proces aktualizacji strategii, a towarzyszą planowaniu strategicznemu w województwie od 1999 roku. W lipcu w Elblągu, Ełku, Olsztynie, Ostródzie i w Lidzbarku Warmińskim odbyły się konsultacje z młodymi mieszkańcami regionu (w wieku 16-35 lat). Konsultacje były też prowadzone poprzez stronę internetową (www.strategia2030.warmia.mazury.pl), za pośrednictwem której można było zgłaszać opinie, uwagi i propozycje do projektu strategii.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszonych w zgłoszonych uwagach znalazły się m.in. propozycje wprowadzenia nowych Obszarów Strategicznej Interwencji oraz nowych Inteligentnych Specjalizacji, a także wspierania istniejących sieci współpracy i rozwijania współpracy międzyregionalnej. Zwracano uwagę na konieczność podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników celem dostosowania do funkcjonowania w gospodarce cyfrowej, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, integracji środowiska biznesu ze sferą naukową, modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i rozwoju transportu publicznego na obszarach miejskich i wiejskich. Kolejna grupa uwag dotyczyła tworzenia warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych, zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych, rozwoju usług uzdrowiskowych i okołozdrowotnych czy tzw. srebrnej ekonomii. Wiele miejsca poświęcono też środowisku przyrodniczemu i energetyce w kontekście konieczności dostosowania do zmian klimatu.

Ostatecznie uwzględniono 165 uwag. Ostatnim etapem prac nad projektem strategii będzie uaktualnienie go zgodnie z wnioskami wynikającymi z debaty publicznej oraz przedstawienie ostatecznej wersji Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BRAK KOMENTARZY