Nowe w przedszkolu. Zmiany przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego

0
390

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę i nowe obowiązki wójta podczas rekrutacji – m.in. takie zmiany dotyczące przedszkoli wprowadza nowelizacja podpisana przez prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. Rządowa ustawa dotyczy przede wszystkim zmian w szkolnictwie zawodowym, ale wprowadza także zmiany dotyczące edukacji przedszkolnej.

Zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

To reakcja na sygnały z gmin o kłopotach z rozliczaniem minutowym czy kwadransowym. W pierwszym przypadku rozrastała się dokumentacja, w drugim – rodzice kwestionowali wysokość naliczanych im kwot.

„[Wprowadzone] rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki” – ocenia resort edukacji.

Nowela wprowadza także termin dla wójta na wskazanie innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu, dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka, a ten jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole (oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczną placówkę), które może przyjąć dziecko.

Dotychczas obowiązujący przepis nie narzucał jednak samorządowi żadnego terminu. Teraz wójt będzie zobowiązany do takiego wskazania nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

„Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie” – podkreśla resort. „Jednocześnie uchroni gminę przed sytuacją, w której do placówek wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci z innych gmin, w sytuacji gdy nie zostały zaspokojone potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie macierzystej” – zaznacza.

Ponadto rodzice dzieci korzystających z przedszkoli dotowanych przez JST będą składać do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego. Będzie to musiało nastąpić w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wójt będzie zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą kontynuować edukację przedszkolną.

Nowe przepisy zakładają także, że w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzona ma być preorientacja zawodowej. Ma ona pozwolić na wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Nowelizacja doprecyzowała również kwestię opiniowania arkusza organizacji przedszkola przez organizacje związkowe. Wprowadzono też zmianę w sprawie pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi. O wymiarze pensum w takim przypadku będzie decydować gmina.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY