Efektywność energetyczna na Warmii i Mazurach z unijnym dofinansowaniem

0
411

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów, mających na celu jak najefektywniejsze wytwarzanie energii. Wsparcie – w sumie blisko 31 mln zł otrzymały trzy projekty.

O dofinansowanie w konkursie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Wsparcie można było uzyskać m.in. na budowę lub przebudowę: jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE, jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, a także sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii).

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Wnioskodawca Tytuł projektu Koszt całkowity (zł) Kwota dofinansowania (zł)
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przebudowa systemu dystrybucji ciepła na Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie wraz
z robotami towarzyszącymi
44 893 704,81 24 912 864,21
2. Energoutil Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa instalacji do produkcji biogazu w miejscowości Nowa Wieś Ełcka 5 255 293,73 3 519 082,05
3. CENTRUM MIERKI
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu energetycznego Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Kormoran” w Mierkach
z wykorzystaniem wysokosprawnej trigeneracji
4 485 094,31 2 295 211,22
  Suma   54 634 092,85 30 727 157,48

 

BRAK KOMENTARZY