Dziewięć zmian. Od 28 listopada nowe przepisy ws. BHP w szkołach

0
271

28 listopada wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach. Zapewnienie miejsca na pozostawienie podręczników będzie obowiązkiem dyrektora szkoły.

W Dzienniku Ustaw ukazało się znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zgodnie z nim plan lekcji będzie musiał być tak konstruowany, by równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; będzie musiał także uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Rozporządzenie wprowadza ponadto obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw. Chodzi o to, by np. umożliwić uczniom spożycie posiłków.

Ministerstwo wprowadziło również obowiązek dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. „Rozwiązanie to powinno spowodować skuteczniejsze egzekwowanie praw ucznia i ograniczyć problemy z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka” – zaznacza resort.

Ponadto rozporządzenie uwzględnienia możliwości przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki. Jak podkreśla MEN, prace te prowadzone mogą być tylko w razie konieczności i z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Miejsca, gdzie są prowadzone, należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

Rozporządzenie rozszerza grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. „W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji” – podkreśla MEN. Przy okazji katalog miejsc, w których powinna znajdować się apteczka, został uzupełniony o świetlicę.

W rozporządzeniu określony został termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Protokół sporządzany będzie w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego, a doręczony powinien być niezwłocznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.

Nowe przepisy dotyczą również obowiązku rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr będzie prowadzony przez dyrektora szkoły lub placówki i będzie zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. Do prowadzenia rejestru dyrektor może upoważnić inną osobę. Do wycieczek szkolnych nadal stosuje się kartę wycieczki.

Resort wskazał także warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach i placówkach.

Rozporządzenie wejdzie w życie 28 listopada 2019 r. – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodano jednak przepis przejściowy pozwalający szkołom i placówkom na dostosowanie się do wymagań w zakresie ustalenia długości przerw i przeszkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy. Te przepisy wejdą w życie 1 marca 2019 r., a więc będą obowiązywać po zakończeniu ferii zimowych, w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY