Co znajdzie się w nowelizacji karty nauczyciela?

0
245

Podwyżki dla nauczycieli, 1000 zł świadczenia na start jako zadanie własne samorządu, dodatek za wychowawstwo w wysokości minimum 300 zł – m.in. takie rozwiązania znalazły się w poselskim projekcie nowelizacji Karty nauczyciela. 

Projekt autorstwa parlamentarzystów PiS realizuje porozumienie zawarte między rządem a przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Zakłada wprowadzenie podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r., wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start”, ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo oraz ograniczenie dokumentacji szkolnej.

Podwyżki

Projekt przewiduje przyśpieszenie (ze stycznia 2020 r. na wrzesień tego roku) i zwiększenie (z zapowiadanych 5 proc. do wynegocjowanych 9,6 proc.) podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycielskich. W związku z koniecznością wdrożenia podwyżek w trakcie roku kalendarzowego, przepis przejściowy przewiduje, że w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 KN zwiększa się o 9,6 proc.

W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. w projekcie zagwarantowano publicznym niesamorządowym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom zwiększenie dotacji wypłacanych z budżetów JST na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. JST mają dokonać aktualizacji kwot dotacji do 31 października 2019 r. Dodatkowe środki mają zostać przekazane w ramach dotacji najpóźniej w listopadzie i grudniu 2019 r.

Świadczenie na start

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty – na start. Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie na start w wysokości 1000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Wypłata świadczenia będzie zadaniem własnym samorządów. W związku z tym nowym zadaniem w Karcie nauczyciela zmieniony został przepis dotyczący gwarancji środków na zadania oświatowe w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gwarancjami zostało objęte również świadczenie na start dla nauczyciela stażysty.

Dodatek za wychowawstwo

Dodatek za wychowawstwo, którego wysokość do tej pory określały samorządy, nie będzie mógł być niższy niż 300 zł. Jednocześnie zapewniona została możliwość podwyższenia tego dodatku – organy prowadzące szkoły będą mogły podwyższać jego minimalną wysokość w drodze regulaminu wynagradzania.

Szybszy awans

Poselska nowelizacja zakłada skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Projekt m.in. znosi obligatoryjność dokonywania oceny pracy nauczycieli, rozdziela ocenę pracy od awansu zawodowego nauczycieli, likwiduje dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, skraca okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego–do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zmiana ustawy o dochodach JST

Projekt zakłada zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowano zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej – tak, by uwzględnione zostało świadczenie na start. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego konieczne było objęcie subwencją oświatową nowego zadania.

Ponadto jednym z czynników uwzględnianych przy ustalaniu podziału subwencji oświatowej będzie sytuacja finansowa JST. Obecny model podziału subwencji bazuje głównie na liczbie uczniów i wychowanków. Oznacza to, że wzrost czy spadek liczby uczniów jest w dużym stopniu powiązany ze wzrostem lub spadkiem subwencji dla danego samorządu. Natomiast zmiana liczby uczniów nie zawsze przekłada się na wzrost lub spadek poziomu kosztów ponoszonych przez samorządy na funkcjonowanie szkół. Zmiana ma na celu wspomóc finansowo w postaci zwiększonej subwencji samorządy mniej zamożne.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY