Będą nowe miejsca opieki żłobkowej w województwie warmińsko-mazurskim

0
390
Wicemarszałek Miron Sycz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski, wraz z beneficjentami

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, zostały podpisane umowy na dofinansowanie 3 projektów, których celem jest utworzenie i funkcjonowanie 84 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Beneficjenci :

 • Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” Jolanta Lenkiewicz z Olecka – projekt pt. Żłobek BAJKA w Gołdapi.
 • Gmina Miejska Ostróda – projekt pt. Na dobry początek.
 • Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa – projekt pt. W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3.

Są to 3 z 14 projektów, które uzyskają dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu w Działaniu 10.4. tj. pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach RPO WIM 2014-2020.

Efektem dofinansowania wszystkich projektów będzie utworzenie 340 miejsc opieki w naszym województwie.

W ramach projektów możliwe są inwestycje w infrastrukturę, rozumianą jako dostosowanie obiektów do prowadzenia opieki, jak i finansowanie, w okresie do 24 miesięcy, samej opieki. Dzięki projektom zostaną wyremontowane i przystosowane pomieszczenia/całe obiekty, wyposażone w meble, zabawki, urządzone place zabaw, jak również zapewniona opieka na wysokim poziomie, która często uwzględnia również zajęcia dodatkowe mające duży wpływ na rozwój psychomotoryczny i społeczny małych dzieci. Tworzone obiekty są pozbawione barier architektonicznych i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Docelowe efekty w Działaniu 10.4:

 • W ramach projektów zakontraktowanych w latach 2017 – 2019 powstanie w sumie ok. 1000 miejsc opieki żłobkowej – wskaźnik docelowy (do końca okresu programowania) – 1400 miejsc, 
 • Środki w Działaniu 10.4 (na podstawie danych na koniec czerwca): 
 • przeznaczone na realizację Działania – 47 936 216,43 zł.,
 • zakontraktowane 45 059 619,63 zł. tj. 94% (łącznie z projektami z konkursu 2019r.),
 • pozostało do zakontraktowania 2 867 596,80 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji w regionie, w tym na tle kraju:

 • Prognozy demograficzne w naszym województwie wskazują tylko na nieznaczny spadek liczby dzieci w wieku do lat 3, z 51 949 dzieci w 2018 roku do 51 418 dzieci w 2025 roku.
 • Według danych GUS, w grudniu 2017 roku województwo warmińsko-mazurskie plasowało się na przedostatnim miejscu w skali kraju, jeśli chodzi o liczbę miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Miejsc opieki było wówczas 2 365, co stanowiło zaledwie 2,2% wszystkich miejsc opieki funkcjonujących w kraju.
 • Wskaźnik liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu na 1 000 dzieci w wieku do lat 3 okazał się w naszym województwie najniższy w kraju i wynosił 58, podczas gdy np. w województwie dolnośląskim wyniósł on 114.
 • Mimo systematycznie zwiększającej się liczby instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2015-2017, w dalszym ciągu występują duże braki w tym zakresie: w 2017 r. aż 71% gmin było pozbawionych placówek tego typu.
 • Występują znaczne różnice w liczbie instytucji i oferowanych przez nie miejscach opieki na terenach wiejskich i miejskich (86% instytucji zlokalizowanych było w miastach, które oferowały 90% miejsc ogółem).

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY