Alarmy bombowe podczas egzaminów maturalnych. Wszystkie były fałszywe

0
293
Policja

Dzisiaj wiele szkół, w których odbywały się matury,  otrzymało informacje, o podłożonych ładunkach wybuchowych. Wszystkie alarmy były fałszywe.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 maja 2019 r. dotycząca przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym:

Centralna Komisja Egzaminacyjna została poinformowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego w sesji majowej w 2019 r. Działania te mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny, wiadomości informującej o podłożeniu na terenach tych placówek ładunków wybuchowych.

W ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi ustalony został sposób i harmonogram działań. Informacja o działaniach opisanych w pierwszym akapicie została przekazana do wszystkich miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich komend policji. O działaniach tych zostali również poinformowani wszyscy kuratorzy oświaty oraz dyrektorzy szkół, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny. Dyrektorzy szkół otrzymali informację o sposobie postępowania w przypadku otrzymania mailowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że:

  • 122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkoły przekazały informację do odpowiednich służb, które dokonały sprawdzenia budynków. Wszystkie alarmy były fałszywe.
  • W 61 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 (zgodnie z harmonogramem).
  • W 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem; wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut.
  • W trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu; na czas trwania sprawdzenia egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu prowadzenia czynności sprawdzających przez służby
  • W jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu. Centralna Komisja Egzaminacyjna pozostaje w stałym kontakcie z KG Policji oraz CBŚP.

Również trzy placówki z Elbląga takie informacje otrzymały. Okazały się one fałszywe i egzaminy rozpoczęły się zgodnie z planem.

BRAK KOMENTARZY