Kierowca podejrzany o potrącenie kobiety oraz półtorarocznych bliźniąt pozostanie w areszcie

0
400
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 29 maja 2020 r. nie uwzględnił zażalenia obrońców podejrzanego Adama D. i utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie wobec kierowcy podejrzanego o spowodowanie w kwietniu 2020 r. tragicznego w skutkach wypadku drogowego w Szczytnie.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku do Sądu Rejonowego w Szczytnie rozpoznał wniosek Prokuratury Rejonowej w Szczytnie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Adama D. podejrzanego o spowodowanie w dniu 25 kwietnia 2020 r. wypadku drogowego w terenie zabudowanym na ul. Władysława IV w Szczytnie. W wyniku tego wypadku pokrzywdzona została kobieta oraz półtoraroczne bliźnięta, przy czym jedno z dzieci zmarło w szpitalu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie, natomiast zastosował wobec Adama D. połączone środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Sąd, uzasadniając decyzję o niestosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Adama D., uznał, że w jego ocenie, wobec zebranych już dowodów, podejrzany pozostając na wolności nie będzie miał możliwości w bezprawny sposób utrudniać toczącego się postępowania karnego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, na skutek wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej zażaleń na tę decyzję, w dniu 12 maja 2020 r. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastosował wobec Adama D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że stopień społecznej szkodliwości tego czynu jest bardzo wysoki, a co za tym idzie istnieje realna obawa wymierzenia sprawcy surowej kary, a to z kolei rodzi domniemanie, że podejrzany pozostając na wolności może podejmować próby bezprawnych działań destabilizujących prawidłowy tok postępowania.

Na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zażalenie złożyli obrońcy podejrzanego Adama D. kwestionując stanowisko Sądu, że materiał dowodowy dotychczas zgromadzony w sprawie w wysokim stopniu uprawdopodobnia przekonanie, że podejrzany jest wyłącznym sprawcą zdarzenia. Nie zgodzili się również ze stanowiskiem Sądu, że podejrzany na wolności w realny sposób może próbować destabilizować postępowanie karne z jego udziałem. Nadto obrońcy podnieśli zarzuty o charakterze procesowym związane z decyzją zastosowania tego środka zapobiegawczego na posiedzeniu bez udziału stron.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, w innym powiększonym do trzech sędziów składzie, w dniu 29 maja 2020 r., na posiedzeniu z udziałem stron nie uwzględnił zażaleń obrońców i utrzymał w mocy stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Adama D. Sąd w pełni podzielił stanowisko pierwszego składu Sądu Okręgowego o potrzebie stosowania wobec Adama D. najsurowszego ze środków zapobiegawczych na tym etapie śledztwa. Sąd nie dopatrzył się także uchybień procesowych przy podjęciu tej decyzji, na co wskazywali obrońcy w zażaleniach. Sąd z urzędu dokonał jednak niewielkiej korekty okresu na jaki ma być stosowane tymczasowe aresztowanie wobec tego podejrzanego.

Postanowienie jest prawomocne.

BRAK KOMENTARZY