Rządowe projekty ustaw dotyczących tarczy antykryzysowej

0
139
wicepremier
Premier Mateusz Morawiecki

W czwartek przed południem na stronie internetowej Sejmu zostały opublikowane rządowe projekty ustaw związane z tzw. tarczą antykryzysową. Posłowie mają się zająć nimi w piątek. W projektach znalazło się wiele zapisów ważnych dla samorządów terytorialnych.

Pierwszy z nich to projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Regulacja przewiduje wdrożenie rozwiązań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią oraz utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii.

W projekcie tej ustawy zapisano również ważne, odnoszące się pośrednio lub bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego zmiany, dotyczące między innymi:
– obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego
– biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego
– niezdolności do pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta
– wyłączenia wydatków na COVID z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego
– przyspieszenia wyłączenia odsetek od długu z limitu spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia ich możliwości w zakresie długu
– opłaty prolongacyjnej w podatkach
– przyznawania dotacji
– informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej
– zadań i terminów realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
– należności pieniężnych, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
– zawieszenia postępowań podatkowych
– pracy organów rejestrujących pojazdy
– samorządowego zakładu budżetowego
– utworzony zostanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/%24File/299.pdf

Druga regulacja to projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt dotyczy wprowadzenia kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19 oraz wprowadzenia niezbędnych regulacji przejściowych w tym zakresie.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-126-2020/$file/9-020-126-2020.pdf

Trzecia regulacja to projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. Projekt przewiduje rozwiązania umożliwiające pełny udział Polskiego Funduszu Rozwoju w działaniach podejmowanych w związku ze zwalczaniem sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID19.

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xspdocumentId=8452A2E437212258C125853700383386

Czwarta regulacja to projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Regulacja dedykowana jest firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa. Projekt przewiduje m.in. trzy formy pomocy dla nich: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację.

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xspdocumentId=8B24A9F53E69D8CAC125853700366035

Rząd przyjął pakiet projektów antykryzysowych: ma chronić pracodawców i pracowników
Pakiet antykryzysowy opiera się na pięciu filarach: obrony przed utratą miejsc pracy; wsparcia dla służby zdrowia; bezpieczeństwa systemu finansowego; wsparcia dla przedsiębiorców; inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

Projekty składające się na tzw tarczę antykryzysową przygotowane zostały m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządu, wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY