Rząd zapowiada nowe rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych

0
516
Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł

Podniesienie górnego limitu wynagrodzenia zasadniczego oraz ustanowienie dodatku specjalnego w jednej stawce procentowej dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru – takie zmiany znajdą się w nowym rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o planowanym wydaniu jeszcze w III kwartale br. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jak zaznaczono, konieczność opracowania tej regulacji wynika z uchwalenia ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych “ma na celu określenie warunków i sposobu wynagradzania, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, z uwzględnieniem nowego ustawowego limitu maksymalnego wynagrodzenia”.

Wspomniana ustawa, która czeka jeszcze na podpis prezydenta, podnosi górne limity wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru. Teraz nie będą mogły przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Poprzednio limit ten wynosił siedmiokrotność tej sumy.

Dlatego w ramach dostosowania przepisów w nowym rozporządzeniu przewiduje się następujące rozwiązania:

– ustalenie wyższego maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru – uwzględniając nowy ustawowy limit maksymalnego wynagrodzenia; dotychczas kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustalone były widełkowo;

– rezygnację z dotychczasowego określania minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru z uwagi na ustawowe określenie minimalnego wynagrodzenia;

– określenie jednej stawki procentowej dodatku specjalnego, który przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa, wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dotychczas dodatek specjalny przysługiwał w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność zmiany w tym zakresie wynika z przyjętego w ustawie sposobu ustalania maksymalnego wynagrodzenia na danym stanowisku, które będzie obejmować także kwotę dodatku specjalnego. Zdaniem autorów rozwiązania, dotychczasowa konstrukcja dodatku specjalnego powodowałaby trudności w realizacji przepisu ustawowego.

Dodatkowo projekt rozporządzenia przewiduje ustalenie wyższego maksymalnego poziomu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, tj. dla zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbnika gminy, powiatu, województwa (w związku ze zmianą wynagrodzeń ich przełożonych), a także ustalenie wyższego minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. do wysokości 3010 zł).

ŹRÓDŁO: PAP

BRAK KOMENTARZY