Różnice tkwią w szczegółach. Ściąga wyborcza dla wytrwałych cz.2

0
289

W poprzedniej części tekstu, przedstawiliśmy, co do zaoferowania mają komitety wyborcze w swoich programach.  Na zakończenie kampanii wyborczej, analizujemy zagadnienia z kolejnych trzech niezwykle istotnych dziedzin.

Oświata

Prawo i Sprawiedliwość obiecuje, że w 2020 roku podniesione ma zostać o kolejne 6% wynagrodzenia nauczycieli. W kolejnych latach stopniowo będzie podwyższana płaca pedagogów, jednocześnie wprowadzany nowy, prostszy, bardziej motywacyjny system wynagradzania, skonsultowany z partnerami społecznymi. Wprowadzona ma zostać systemowa zmiana, promująca rozwój, a równocześnie zapewniająca zawodową adaptację i stabilizację. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad efektywnym systemem wynagradzania nauczycieli i wzmocnieniem prestiżu ich zawodu. Jasno określona ma zostać odpowiedzialność finansowa państwa, a także samorządu terytorialnego za edukację oraz kompetencje poszczególnych rodzajów władzy publicznej w tej dziedzinie. Zmiany mają dosięgnąć także uczniów. Odejdziemy od testowego sprawdzania wiedzy, a zadania otwarte, wymagające samodzielnego myślenia, będą odgrywały większą rolę na egzaminach. Szkoła nastawiona będzie na rozwój intelektualny młodych Polaków. Zdecydowanie większa uwaga będzie poświęcona myśleniu problemowemu, rozwijaniu zdolności krytycznego i twórczego myślenia. Kontynuowane będą programy służące rozwojowi edukacji na wszystkich jej poziomach. PiS będzie realizować nadal program „Dobry start” oferujący jednorazowe wsparcie dla każdego ucznia na skompletowanie szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł. W latach 2019– 2023 przeznaczone zostanie także 40 mln zł rocznie na program „Posiłek w szkole i w domu”, pomagając odbudować jadalnie i stołówki szkolne.

Koalicja Obywatelska zapewnia, że szkoła będzie dostępna dla każdego potrzebującego ucznia przez 8–9 godzin dziennie. Oprócz zajęć obowiązkowych (w zespołach klasowych) uczniowie będą uczestniczyć w grupowych zajęciach rozwijających zdolności, uzupełniających braki, korygujących dysfunkcje, przygotowujących do aktywności w życiu kulturalnym i społecznym. Podręczniki powinny być zastąpione nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi, a korepetycje i zadania domowe – pracą grupową w szkole. Nauczyciele mają otrzymać obiecane podwyżki i więcej autonomii. Za świadczenie pracy w godzinach ponadwymiarowych i w dni wolne od pracy powinni być oddzielnie wynagradzani. Pozostawiony zostanie dotychczasowy wymiar pensum. Dodatkowo Koalicja Obywatelska zaproponuje realne możliwości godnych zarobków. Dłuższy aktywny czas pracy szkoły wygeneruje kolejne godziny zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla chętnych pedagogów. Stworzy to możliwości zatrudniania nowych nauczycieli lub dodatkowy kontrakt dla już pracujących. Każda godzina zostanie godnie wynagrodzona. Gdy Koalicja Obywatelska dojdzie do władzy, to szkoła będzie kładła nacisk na umiejętności uczenia się i zdolność do innowacji (kreatywność i innowacyjność, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, komunikacja i współpraca), szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe (analiza informacji, media, znajomość technologii, cyberbezpieczeństwo), kompetencje ważne w życiu i karierze zawodowej.

PSL-Koalicja Polska proponuje stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób. Gwarantuje uczniom ciepły, dwudaniowy posiłek w szkole, niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców. Wprowadzone do szkół mają zostać nowe przedmioty nauczania: podstawa ekonomii oraz wiedza o ekologii, ochronie przyrody i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się. PSL chce odbudować prestiż zawodu i poczucie bezpieczeństwa nauczyciela. Według niego średnia płaca nauczyciela na etacie, musi się równać się średniej płacy w gospodarce. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela. Zmieniony ma zostać także system finansowania szkół: środki dla samorządów, muszą wystarczać zarówno na utrzymywanie placówek, jak i na pensje nauczycieli.

Lewica postuluje o doposażenie zaplecza warsztatowego szkół, tak aby zapewnić edukację praktyczną na możliwie najlepszym poziomie. Takie przedmioty jak programowanie, czy nacisk na nabywanie przez uczniów umiejętności koniecznych w realiach XXI wieku (choćby umiejętność weryfikowania informacji) mają stanowić o nowym obliczu polskiej szkoły. Lewica postuluje wycofanie zajęć religii ze szkół. Nim to definitywnie nastąpi, zajęcia te miałyby być całkowicie finansowane ze środków związków wyznaniowych. Zapowiedziała również darmowe dojazdy do szkół dla dzieci, darmowe posiłki oraz przywrócenie opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach. Lewica w swoim programie domaga się również większej subwencji ze strony państwa dla samorządów, aby te mogły spokojnie finansować oświatę.

Konfederacja Wolność i Niepodległość już jakiś czas tam zaproponowała swój program #OświataNaSzóstkę. W jego treści znajduje się; Zaprzestanie centralnego sterowania płacami. Wprowadzenie bonu oświatowego. Likwidacja kuratoriów i odbiurokratyzowanie oświaty. Większa swoboda w kształtowaniu programu. 1000+ (obniżenie podatków, by wszyscy zarabiali o 1000 zł więcej) i Likwidacja Karty Nauczyciela.

Ekologia i Ochrona Środowiska

PiS zamierza kontynuować program „Czyste Powietrze”. Program to 103 mld zł, które będą przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, instalacje OZE i na termomodernizację ok. 3-4 mln polskich domów jednorodzinnych. Będzie także program Mój prąd. Jest to program dofinansowywania instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Zmiany dosięgną także gospodarki odpadami. Odpady przestaną „znikać”, ponieważ wprowadzona zostanie elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami prowadzona tylko w Bazie Danych o Odpadach. Wprowadzona zostanie kaucja dla opakowań, zgodnie z zasadą: „zwracasz opakowanie – dostajesz kaucję”. Przywróci to wartość surowcom wtórnym zbieranym selektywnie, tak aby opłacało się je zbierać i sprzedawać. Jednym z priorytetów partii rządzącej będzie także zwiększanie zielonych powierzchni w miastach. PiS chce walczyć z „betonowymi pustyniami”, które występują w wielu polskich miastach, dlatego zaproponuje zmianę regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miast i zmianę innych przepisów, które spowodują zwiększenie powierzchni zielonych

Koalicja Obywatelska zobowiązuje się, że do 2030 r. wyeliminuje węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 – w całej energetyce. Do 2025 r. na rynku energetycznym powstanie 200 tysięcy lokalnych instalacji, które pozwolą na wytwarzanie energii przez firmy i samorządy. Kolejny milion takich instalacji powstanie przy domach, głównie z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Możliwa będzie odsprzedaż nadwyżki prywatnie wytworzonej energii. Zmiany mają być również w gospodarce odpadowej. W ciągu trzech lat jednorazowy plastik powinien zostać zastąpiony opakowaniami wielokrotnego użytku. Zmniejszenie produkcji plastiku obejmie wszystkie przedmioty jednorazowego użytku, które mają swoje nieplastikowe odpowiedniki. Dalekosiężnym celem jest gospodarka w oparciu o obieg zamknięty i politykę „zero odpadów”. Program Koalicji Obywatelskiej gwarantuje przyspieszenie procesu naprawy branży energetycznej i ciepłownictwa, wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim z korzyścią dla konsumenta, ale również dla klimatu.

PSL-Koalicja Polska systematycznie będzie odchodzić od węgla. Celem jest 50% udziału OZE w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. Przywrócone zostaną stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżony VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE. PSL aby wygrać ze smogiem, chce zakazać instalacji pieców i kotłów, które nie spełniają norm ochrony środowiska. Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosić do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów. PSL-Koalicja Polska chce wprowadzić rozwiązania służące powstawaniu biogazowni, w tym opartych na beztlenowej fermentacji.

Lewica natomiast przygotowała tzw. Zielony Pakt dla Polski. Najważniejszy punkt, to odejście od węgla do 2035 roku. Lewica chce postawić na odnawialne źródła energii, aby zapobiec globalnemu ociepleniu i powstrzymać zmiany klimatyczne. Kolejny punkt to wymiana pieców węglowych w gospodarstwach domowych, refundowana przez państwo. Stworzonych ma zostać więcej parków narodowych oraz zamieniona przestrzeń betonowa miast na zieleń, a ponadto Lewica chce aby powołany został Rzecznik Praw Zwierząt.

Podczas swojej konwencji programowej, przedstawiciele Konfederacji Wolność i Niepodległość, krótko odnieśli się do spraw związanych z ochroną środowiska. Zapowiadają, że trzeba skończyć z zaśmiecaniem kraju, nielegalnymi odpadami z zagranicy. Konfederacja chce zadbać o ochronę lasów i krajobrazów i postawić na większą promocje polskich lasów.

Polityka zagraniczna i obronna

Prawo i Sprawiedliwość chce realizować trzy cele: zapewnienie wysokiego statusu Polski w środowisku międzynarodowym – regionalnym, kontynentalnym i globalnym; zapewnienie Polsce podmiotowości w polityce zagranicznej i obronnej na wszystkich płaszczyznach i wymiarach; budowa zdolności Polski do obrony i współdziałania sojuszniczego. Rząd utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość – jeśli taka będzie wola Polaków w wyborach – będzie rozbudowywał partnerstwo strategiczne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, między innymi wykonywał dwie prezydenckie deklaracje polsko-amerykańskie Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne z 2018 roku oraz Deklarację o Współpracy Obronnej z 2019 roku, wzmacniające obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz nadające tej obecności charakter stały. Po wyborach PiS chce kontynuować najważniejsze projekty współpracy sieciowej w regionie: format Grupy Wyszehradzkiej, Trójmorze, Format Bukaresztański, Europę Karpat, Szczyty Parlamentarne Państw Europy Środkowej i Wschodniej, Strategię Karpacką, Partnerstwo Wschodnie, współpracę nordyckobałtycką. PiS zamierza zwiększyć liczebność wojsk operacyjnych przynajmniej do 150 tys. żołnierzy. Chce zapewnić zdolności obronne na całym terytorium naszego państwa, w tym w Polsce wschodniej. Jest to zmiana o znaczeniu strategicznym, dlatego też formowana jest nowa 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach i będą tworzone nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (łącznie 17). Systematycznie będzie również realizowany program wyposażania wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych w nowoczesne środki prowadzenia działań militarnych.

Koalicja Obywatelska chce przywrócić priorytet obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, zapewnienia mobilności wojsk oraz rozwoju systemów informatycznych. Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych będzie organizowane tak, by zwiększało zdolności obronne Polski, a nie realizację doraźnych celów propagandowych. Przywrócone ma zostać, zlikwidowane przez obecny rząd, dowództwo dywizji w Elblągu. Nowa 18 Zmechanizowana Dywizja w Siedlcach otrzyma realny program uzyskania kadr i sprzętu. Koalicja Obywatelska jest za wzmocnieniem i poszerzeniem obecności wojsk USA i NATO na terytorium Polski. Szczególną wagę przykłada do dokończenia podjętej przez rząd PO-PSL współpracy przy budowie bazy antyrakietowej USA i NATO w Redzikowie, budowy infrastruktury państwa-gospodarza i magazynów sprzętu ciężkiego sojuszników. W wymiarze politycznym współpraca sojusznicza musi wzmacniać regionalną rolę Polski. Szczególne znaczenie mają tu porozumienia takie jak Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka i Format Bukareszteński.

PSL – Koalicja Polska uważa, że jednym z najważniejszych zadań polityki międzynarodowej naszego rządu będzie odbudowanie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i przywrócenie realnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. PSL-Koalicja Polska sądzi, że tym, czym dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski było przystąpienie do UE, tym dla naszego bezpieczeństwa jest nasza obecność od 1999 r. w strukturach NATO. W związku z tym, chce doprowadzić do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Polski poprzez zacieśnianie współpracy wojskowej i organizacyjnej wszystkich sojuszników.

Lewica natomiast jest za likwidacją Wojsk Obrony Terytorialnej, a pieniądze, które udałoby się dzięki temu zdobyć, chce przeznaczyć na szkolenie i rozbudowę wojsk, które mogą zapobiec atakom cybernetycznym. Wojsko według Lewicy powinno kupować sprzęt w rodzimych zakładach zbrojeniowych. Lewica uważa, że nie potrzeba zwiększać nakładów na wojsko, ponieważ za te pieniądze już można stworzyć silną i nowoczesną armię.

Konfederacja Wolność i Niepodległość uważa, że podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni palnej przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela. Konfederacja jest zadania, że najpierw należy postawić na własną silną armię, a dopiero później na sojusze.

BRAK KOMENTARZY