Radni udzielili absolutorium zarządowi województwa

0
308
Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium odbyło się na sesji sejmiku województwa. 

Rok 2022 jest czwartym rokiem, w którym został sporządzony „Raport o stanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – został opracowany w oparciu o dane gromadzone przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jednostki organizacyjne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Raport o stanie województwa przedstawił na sesji  marszałek Gustaw Marek Brzezin.

– Tegoroczna struktura dokumentu jest zbliżona do struktury raportów z lat ubiegłych, co umożliwia porównywanie informacji przedstawionych w poprzednich edycjach raportu – mówił marszałek województwa. – Pomimo panującej w 2021 roku pandemii koronawirusa podejmowaliśmy szereg działań, projektów, wydarzeń, inicjatyw wpisujących się w realizację polityk, programów, planów i strategii. Podczas dzisiejszej prezentacji skupię się na czterech elementach raportu, tj. działaniach realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020, wsparciu grantowym, realizacji budżetu województwa oraz przeciwdziałaniu w regionie skutkom pandemii koronawirusa.

Następnie radni wysłuchali informacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazurskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sejmik po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami zatwierdził sprawozdanie finansowe.

Dochody budżetu ogółem zostały wykonane w kwocie 901,2 mln zł tj. 101,7 proc. planu. Na ponadplanowe wykonanie dochodów miało wpływ m.in. większe wykonanie w zakresie udziału podatku CIT oraz podatku PIT. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 855,5 mln zł, tj. 92,2 proc. planu.  Pomimo planowanego deficytu na poziomie 41,5 mln zł osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 45,7 mln zł. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 468,5 mln zł, a wydatki majątkowe kwotą 386,9 mln zł.

Najwięcej środków bo aż 494,7 mln zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie transportu i łączności. Wśród wydatków na komunikację największy udział stanowią wydatki na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich, jest to kwota 341,5 mln zł. Na organizację transportu zbiorowego przeznaczono kwotę 101,3 mln zł, dotyczy to dofinansowania przewozów pasażerskich, z czego: na transport kolejowy wydatkowano kwotę 70,2 mln zł, zaś na transport autobusowy 31,1 mln zł. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 78,9 mln zł. Wydatki te dotyczą działalności 12 wojewódzkich instytucji kultury. Wydatki na ochronę zdrowia zamknęły się kwotą 57,2 mln zł, w tym 12 proc. wydatków stanowią inwestycje. W ramach tych wydatków 46,8 mln zł stanowią dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia. Na szeroko rozumianą oświatę wydatkowano 36,4 mln zł. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie ośmiu jednostek oświatowych. Podstawowym źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty była część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 20,5 mln zł. Ponieważ otrzymana subwencja nie zabezpieczyła w pełni finansowania realizacji zadań, samorząd województwa zabezpieczył środki własne w kwocie blisko 10 mln zł, tj. ok. 32 proc. kosztów. Samorząd województwa przeznaczył ponad 33 mln zł na pomoc społeczną, w tym na inwestycje w rynek pracy 32,1 mln zł i pomoc społeczną 1,3 mln zł.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 19 radnych, za udzieleniem absolutorium również zagłosowało 19 radnych.

BRAK KOMENTARZY