Projekt PiS: wzrosną wynagrodzenia wójtów oraz diety radnych samorządowych

0
848
Pieniądze

PiS złożyło w poniedziałek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Regulacja przewiduje m.in. podwyżki maksymalnych dopuszczalnych diet radnych oraz wynagrodzeń wójtów, starostów i marszałków województw.

Projekt – zgodnie z uzasadnieniem – przewiduje zmiany w systemie wynagradzania Prezydenta RP oraz byłych Prezydentów RP, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynagrodzenie Prezydenta RP będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do obecnej wartości. Ponadto przewidziano zmianę art. 3 ust. 2 ustawy regulującego zasady wynagradzania pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu regulacja ma na celu umiejscowienie mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie określającej zasady tego wynagradzania.

„Zmiana ma charakter doprecyzowujący, a projektowana regulacja będzie stanowiła lex specialis w stosunku do zasad wynikających z ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z propozycją kwota bazowa będzie corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia).

Zmiany planowane w ustawach nowelizowanych w art. 2, 4 i 5 ustawy, tj. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa dotyczą określenia maksymalnej wysokości diet przysługujących w ciągu miesiąca radnym, która zgodnie z projektem będzie odpowiadała 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 5 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Taka zmiana oznacza wzrost maksymalnej wysokości diety o 60% w stosunku do obecnej wartości.

Projekt przewiduje też zmianę w ustawie o pracownikach samorządowych polegającą na ustaleniu, analogicznie jak w przypadku diet radnych, maksymalnej wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru.

Chodzi zarówno o marszałków, wicemarszałków i członków zarządu województwa; w starostwie powiatowym: starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; w urzędzie gminy: wójta (burmistrza, prezydent miasta); w związkach JST: przewodniczącego zarządu związku i pozostałych członków zarządu; a w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

Zgodnie z projektem ustawy maksymalne wynagrodzenie tych osób nie będzie mogło przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, co oznacza wzrost tej wartości o 60% w stosunku do wartości poprzedniej.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, w związku ze zmianą zakresu upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwagi na zmianę art. 25 ust. 6 tej ustawy, przewiduje się wydanie nowego aktu wykonawczego, z tym że zmiana maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu w zależności od wielkości gminy pozostaje bez zmian.

Nowa ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-KP) zadeklarował w niedzielę, że na posiedzeniu prezydium Izby wniesie o to, by projekt dotyczący podwyżek dla samorządowców został przepracowany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu i głosowany 11 sierpnia.

BRAK KOMENTARZY