Ponad 128 mln na ekotransport w Olsztynie

0
164

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała pierwszą umowę w działaniu „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Gmina Olsztyn otrzyma ponad 128 mln zł dofinansowania na poprawę jakości transportu publicznego.

Nabór niekonkurencyjny do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwa od 11 lipca 2023 r. do 18 grudnia 2025 r. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się miasta wojewódzkie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze liczące powyżej 100 tys. mieszkańców wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, w ramach makroregionu Polski Wschodniej.

Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie

Jednym z beneficjentów działania jest Gmina Olsztyn, która będzie realizowała projekt pt. „Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie”. Budżet przedsięwzięcia to ponad 297 mln zł, z czego 151,6 mln zł stanowią wydatki kwalifikowalne, w tym ponad 128 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Podstawowym celem inwestycji  jest poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i tym samym przyczynienie się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt jest kolejnym krokiem w realizacji całościowej koncepcji mobilności miejskiej w Olsztynie zgodnie z zapisami Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ (SUMP).

W ramach projektu planuje się:

a) rozbudowę zajezdni autobusowej wraz z budową budynku warsztatowosocjalnego,

b) zakup taboru tramwajowego (koszt niekwalifikowalny) i 20 zeroemisyjnych autobusów (wraz z ładowarkami),

c) rozbudowę inteligentnego systemu transportowego (ITS),

d) przebudowę lub budowę pętli (7 pętli) i przystanków autobusowych oraz przebudowę dojść pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej wraz z elementami zieleni.

Podniesienie atrakcyjności transportu publicznego ma na celu zwiększenie jego wykorzystania wśród mieszkańców, przekładając się na zmniejszenie natężenia ruchu w mieście, w szczególności w centrum miasta. To z kolei przyczyni się do redukcji poziomu hałasu komunikacyjnego i ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza.

BRAK KOMENTARZY