Pierwszy taki oddział w regionie

0
485

W rozbudowanym budynku nidzickiej placówki mieści się oddział geriatryczny i centrum diagnostyki obrazowej. To pierwsze takie miejsce w regionie. 

Na oddziale znajduje się 28 łóżek, a pacjenci mają do dyspozycji dwuosobowe sale z własnymi łazienkami. Nie brakuje również pomieszczeń dla personelu oraz pomieszczeń administracyjnych.

Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób ze schorzeniami wieku podeszłego, bowiem z oddziału będą korzystali pacjenci powyżej 65 roku życia.

– Dla całego szpitala jest to kolejny duży krok w przyszłość i jednocześnie potwierdzenie wspólnych działań na rzecz jego rozwoju – mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Podjęta decyzja inwestycyjna jest zarówno odzwierciedleniem właściwego kierowania placówką, jak i potwierdzeniem dbałości o jakość ochrony zdrowia. Dziękuję za dar ludzkiej pracy i solidarności z człowiekiem chorym.

Projekt „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 12,4 mln zł. Ponad 4 mln zł to unijne dofinansowanie. Wkład własny wynosi ponad 8,3 mln zł (z czego 3 mln to dotacje z powiatu nidzickiego).

BRAK KOMENTARZY