Obwodnica Olsztyna i Dywit. Raport z działań

0
838
GDDKiA Olsztyn

Poznaliśmy opinie mieszkańców dotyczące korytarzy obwodnicy Olsztyna i Dywit oraz ich preferencje odnośnie poszczególnych wariantów trasy.

Głos społeczeństwa będzie uwzględniony w analizie porównawczej wariantów, a jej wyniki będą podstawą wyboru optymalnego korytarza dla inwestycji.

Przeprowadzone działania informacyjne, w tym spotkanie ze społeczeństwem z 9 marca 2022 r., miały na celu poinformowanie lokalnej społeczności o inwestycji. Przypomnijmy, że planowana jest budowa trasy, której początek miałby miejsce na DK51 w okolicy Spręcowa, a koniec włączałby się do istniejącej obwodnicy Olsztyna po stronie wschodniej lub zachodniej. Mieszkańcy mieli też możliwość składania do 30 kwietnia br. swoich opinii, uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, wypełniając formularz ankietowy dostępny na stronie internetowej projektu. Zgłoszenia zostały zebrane i przedstawione w syntetycznym opracowaniu, które publikujemy na stronie internetowej projektu.

Uczestnicy ankiety

Łączna liczba mieszkańców na terenie gmin, przez które przebiegają potencjalne warianty obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit wynosi ponad 215 400. Łącznie swoją opinię wyraziło 3 517 osób, w tym 3 367 mieszkańców gmin, na terenie których projektowane są potencjalne warianty obwodnic Olsztyna i Dywit. Pozostałe 150 osób nie mieszka na wskazanym terenie. Spośród wszystkich mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest inwestycja, swoją opinię na formularzu ankietowym złożyło 2,6 proc. osób.

Preferencje ankietowanych

Spośród osób, które wyraziły opinię 89,28 proc. osób stanowczo popiera realizację inwestycji, 2,16 proc. jest przeciwna, a pozostałe osoby nie mają zdania lub nie określiły swojego stanowiska jednoznacznie. Ze złożonych formularzy wynika, że 48,34 proc. uczestników ankiety preferuje korytarz zachodni, 33,58 proc. korytarz wschodni, a 18,08 proc. nie ma zdania na ten temat.

Spośród wszystkich uczestników ankiety 40,92 proc. stanowią użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), którzy posiadają działki ogrodnicze zarówno w rejonie planowanej inwestycji jak i w innych rejonach Olsztyna (14,25 proc. spośród użytkowników ogródków). Wśród ankietowanych z ROD 65,11 proc. jako preferowany wskazało korytarz zachodni, który w żadnym z wariantów nie koliduje z terenami ogródków.

Głównym kryterium jakim kierowali się ankietowani był wybór korytarza/wariantu nieprzebiegającego przez tereny, które zamieszkują. Przykładowo mieszkańcy Olsztyna w głównej mierze opowiedzieli się za wariantem obwodnicy Olsztyna O3 w korytarzu zachodnim, który jest najbardziej oddalony od granic miasta. Natomiast mieszkańcy Dywit swoje preferencje wyrazili w zależności od położenia obrębów, w których mieszkają. Brąswałd najwięcej głosów oddał na wariant O1 w korytarzu wschodnim, natomiast mieszkańcy miejscowości Myki na wariant O3 w korytarzu zachodnim, a więc również na warianty znacznie oddalone od ich miejscowości.

Co dalej z głosami mieszkańców?

Preferencje mieszkańców zostaną uwzględnione w kryterium społecznym wielokryterialnej analizy porównawczej wariantów trasy, która zostanie wykonana w ramach studium korytarzowego. Wyniki tej analizy będą podstawą wyboru optymalnego korytarza przebiegu obwodnic Olsztyna i Dywit, co nastąpi pod koniec bieżącego roku.

BRAK KOMENTARZY